First Molecular Characterisation of Blastocystis from Experimental Rats in Turkey and Comparison of the Frequencies Between Obese and Non-obese Groups

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):165-170. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.43531.

Abstract

Objective: Blastocystis is a zoonotic protozoan that infects a wide range of animals, including humans and rodents. This study aimed to determine the frequency and subtype distribution of Blastocystis in laboratory rats at a laboratory animal facility in Turkey.

Methods: This study included 54 male Sprague-Dawley rats from Aydın Adnan Menderes University Laboratory Animal Center. Among these rats, 30 were fed with high-fat diet (obese group) and the remaining 24 received standard chow (non-obese group). Blastocystis positivity was determined with amplification of small subunit 18S rRNA gene following their nucleic acid extraction from faecal samples. Subtypes were detected by submitting the partial 18S rRNA gene sequences to the database (pubmlst.

Results: Blastocystis infection was detected in 33 (61.1%) of 54 laboratory rats. The frequency of Blastocystis was significantly different between obese and non-obese rats (p<0.05), with 43.3% and 83.3%, respectively. When referred to the database, exact matches were identified with Blastocystis subtype 4 (ST4) for all isolates. In the phylogenetic analysis of the partial 18S rDNA sequence, the sequence was closely clustered with reference ST4 subtypes from other countries, including China, Japan, United Kingdom and Czech Republic.

Conclusion: This study revealed the high rate of Blastocystis colonisation in laboratory rats, posing a risk for human transmission. The comparison of obese and non-obese groups supported the idea that Blastocystis might be an indicator of healthy gut flora. The detection of ST4 in all rats agreed with previous reports of the predominance of this subtype in rodents.

Amaç: Blastocystis, insanlar ve kemirgenler dahil birçok canlıda görülen zoonotik karakterli bir protozoondur. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk kez kemirgenlerde (laboratuvar ratlarında) Blastocystis görülme sıklığının ve alt tiplerinin belirlenmesi, ayrıca obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Deney Hayvanları Merkezi’nde yer alan 54 erkek Sprague-Dawley rat dahil edilmiştir. Bunların 30’unu yüksek yağlı diyetle (obez) beslenmiş ratlar, kalan 24’ünü standart (normal) yem ile beslenen ratlar oluşturmuştur. Blastocystis pozitifliği, dışkı örneklerinden nükleik asit ekstraksiyonu sonrası küçük alt birim 18S rRNA geninin amplifikasyonu ile belirlenmiştir. Blastocystis alt tipleri, kısmi 18S rRNA gen sekanslarının veri tabanında (pubmlst.org/blastocystis) karşılaştırılması ile tespit edilmiştir. Ayrıca, neighbor-joining metodu kullanılarak izolatların evrimsel uzaklıklıklarını gösteren filogenetik ağaç oluşturulmuştur.

Bulgular: Çalışmamızda 54 laboratuvar ratının 33’ünde (%61,1) Blastocystis tespit edilmiştir. Ek olarak, Blastocystis görülme sıklığı obez ve normal ratlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir (p<0,05, sırasıyla; %43,3 ve %83,3). Veri tabanı ile karşılaştırıldığında tüm izolatların alt tipi 4 (ST4) olarak tanımlanmıştır. Blastocystis 18S rDNA dizisinin filogenetik analizi, bu çalışmadaki sekansların Çin, Japonya, Birleşik Krallık ve Çek Cumhuriyeti dahil diğer ülkelerden alınan referans ST4 alt tipleriyle yakın olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Çalışmamız, laboratuvar ratlarında Blastocystis kolonizasyonunun yüksek olduğunu ortaya koymakta olup, bu sonuç in vivo deney yapan araştırmacılar için bulaş riskinin yüksek olabileceğine dikkat çekmektedir. Obez rat grubunda normal ratlara göre Blastocystis görülme sıklığının daha düşük olması, Blastocystis’in sağlıklı bağırsak florasının bir göstergesi olabileceği fikrini desteklemektedir. Tüm sıçanlarda ST4’ün saptanması, bu alt tipin kemirgenlerde baskın olduğunu gösteren diğer araştırmalar ile uyum göstermektedir.

Keywords: Blastocystis; laboratory rats; obesity; Turkey.

MeSH terms

 • Animals
 • Blastocystis Infections* / epidemiology
 • Blastocystis* / genetics
 • DNA, Protozoan
 • Feces
 • Genetic Variation
 • Humans
 • Male
 • Obesity
 • Phylogeny
 • Rats
 • Rats, Sprague-Dawley
 • Turkey / epidemiology

Substances

 • DNA, Protozoan