Evaluation of Seropositivity of Toxoplasmosis Suspected Patients Admitted to the National Parasitology Reference Laboratory Between 2009 and 2019

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):181-189. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.02419.

Abstract

Objective: Toxoplasmosis caused by Toxoplasma gondii (T. gondii), which is an obligatory intracellular parasite, is a worldwide zoonotic parasitic disease. In this study, results of T. gondii test conducted between January 2009 and May 2019 were analysed. This study aimed to evaluate the results of T. gondii test of patients who were admitted to the General Directorate of Public Health, National Parasitology Reference Laboratory between 2009 and 2019.

Methods: The results of anti-T. gondii IgG, IgM, IgG avidity and Sabin-Feldman dye tests (SFDT), which are used to detect the presence of T. gondii, were examined. ELISA was used for anti-T. gondii IgG, IgM and IgG avidity tests. SFDT, which is the reference test in the diagnosis of T. gondii, is still the gold standard. In addition to laboratory analyses, information on gender, age, city of origin, year distribution of all cases and type of sample sent was also collected.

Results: Of the 2.778 patients evaluated, 25.4% were males and 74.6% were females. Moreover, 47.1% and 10.2% of the patients were positive for anti-T. gondii IgG and anti-T. gondii IgM antibodies, respectively. In SFDT, 1.228 (52%) patients were found to be positive, including 319 (59.4%) of 537 men and 909 (49.8%) of 1.824 women. In this 10-year study, the most common seropositivity titre of SFDT was at the level of 1/64. In our study, IgG levels were found to be positive in all cases in which IgG avidity was studied when all the cases in which all three of the anti-T. gondii IgG, IgM and IgG avidity tests were studied together in one patient were evaluated. In addition, of the 293 patients with positive anti-T. gondii IgG, 62.8% had high avidity, 24.2% had a limit value and 13% had a low avidity. In cases involving both mother and baby, anti-T. gondii IgG and IgM seropositivity rates were 80% and 5% for both, respectively. These high rates support the transfer of antibodies from the mother to the baby. Regarding the distribution of provinces from which the samples originated, the highest number of cases came from Ankara (80.7%). Blood is the most predominant sample, followed by cerebrospinal fluid.

Conclusion: T. gondii maintains its importance in public health, owing to its high positivity rates. This study, in which 10-year data were collected, showed that despite an increase in awareness, high seropositivity still continues. Therefore, systematic collection and evaluation of laboratory analysis results for toxoplasmosis diagnosis will contribute in taking control measures.

Amaç: Zorunlu hücre içi parazit olan Toxoplasma gondii’nin (T. gondii) neden olduğu toksoplazmoz, tüm dünyada yaygın olarak görülen zoonotik paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada, Ocak 2009-Mayıs 2019 yılları arasında yapılan T. gondii test sonuçları paylaşılmıştır. Burada, 2009-2019 yılları arasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na gelen T. gondii sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada T. gondii için tanıda kullanılan serolojik yöntemlerden anti-T. gondii IgG, IgM, IgG avidite ve Sabin-Feldman dye test (SFDT) sonuçları incelenmiştir. Anti-T. gondii IgG, IgM ve IgG avidite testleri için ELISA yöntemi kullanılmıştır. T. gondii tanısında referans test olan SFDT halen altın standart olarak geçerliliğini korumaktadır. Yapılan laboratuvar analizlerine ek olarak tüm olguların cinsiyet, yaş, numunenin geldiği il, yıl dağılımları, gönderilen numune tipi bilgileri de verilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada değerlendirilen 2,778 olgunun 706’sı (%25,4) erkek, 2,072’si (%74,6) kadındır. Anti-T. gondii IgG değerleri incelendiğinde; tüm örneklerin %47,1’i, anti-T. gondii IgM’in %10,2’si pozitif bulunmuştur. SFDT’sinde ise 2,361 hastanın 1,228’i (%52) pozitif tespit edilmiştir. Başvuran 537 erkeğin 319’u (%59,4), 1,824 kadının 909’u (%49,8) pozitif bulunmuştur. On yıllık çalışmada SFDT’nin en sık seropozitiflik titresinin 1/64 düzeyinde olduğu görülmüştür. Çalışmamızda anti-T. gondii IgG, IgM ve IgG avidite testlerinin her üçünün de bir hastada birlikte çalışıldığı tüm olgular değerlendirildiğinde IgG avidite çalışılan olguların tamamında IgG düzeyleri pozitif bulunmuştur. Ek olarak anti-T. gondii IgG değerleri pozitif bulunan 293 olgunun %62,8’inde yüksek avidite, %24,2’sinde sınır değer ve %13’ünde düşük avidite bulunmuştur. Çalışmamızda anne-bebek birlikte gelen olgular değerlendirildiğinde; her ikisinde anti-T. gondii IgG seropozitifliği %80, her ikisinde anti-T. gondii IgM seropozitifliği %5 saptanmıştır. Bu yüksek oranlar, anne bebek arasında antikor transferini desteklemektedir. Numunelerin geldiği il dağılımı incelendiğinde en fazla olgunun %80,7 ile Ankara’dan geldiği görülmüştür. En fazla gönderilen örnek tipi kan örneği, ikinci sıklıkta ise beyin omurilik sıvısı olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: T. gondii yüksek pozitiflik oranları nedeniyle günümüzde halk sağlığı açısından önemini korumaktadır. On yıllık verilerin toplandığı bu çalışma göstermiştir ki; farkındalık artışına rağmen halen yüksek seropozitiflikler devan etmektedir. Bu nedenle toksoplazmoz tanısına yönelik yapılan laboratuvar analiz sonuçlarının sistematik olarak toplanması ve değerlendirilmesi, kontrol önlemlerinin alınmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords: Toxoplasma gondii; Toxoplasma gondii ELISA; Sabin-Feldman dye test.

MeSH terms

 • Antibodies, Protozoan
 • Antibody Affinity
 • Female
 • Humans
 • Immunoglobulin M
 • Laboratories
 • Male
 • Toxoplasma*
 • Toxoplasmosis* / diagnosis
 • Toxoplasmosis* / epidemiology

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin M