Impact of Pandemic in the Frequency of Scabies: Possible Scabies Outbreak Scenario Aftermath COVID-19

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):190-194. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7236.

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the post-pandemic changes in the frequency of scabies and determined the clues that may indicate a possible outbreak of scabies in the future.

Methods: All patients diagnosed with scabies in the University of Health Sciences Turkey, Erzurum Regional Training and Research Hospital and Palandöken State Hospital between January 2019 and September 2020 were evaluated.

Results: The frequency of scabies of 1.87% was remarkable in the first quarter of 2020, which corresponds to the pre-pandemic, and >50% (n=442) of all patients with scabies in 2019 (n=769) were encountered only in the first 3 months. The frequency of scabies seen in the first 3 quarters of 2020 was significantly higher than in 2019 (p<0.001). Significant decreases were found in the 0-14 years age groups (infant, preschool and school period) compared to 2019 (p<0.001, p<0.001 and p=0.015, respectively). No significant increase or decrease was determined in the frequency of scabies in 2020 (p=0.205). In addition, an increase in the number and rates of scabies patients are observed after the first month of normalisation period followed by the increase in the number of Coronavirus disease-2019 (COVID-19) daily cases.

Conclusion: Applications for scabies to polyclinics after the pandemic were determined to be too low compared to previous periods, especially in school-age children, and showed an increasing trend over time. Patients with scabies that reach treatment late or not due to the pandemic may cause outbreak aftermath COVID-19.

Amaç: Skabiyez sıklığındaki değişimle ilgili olarak pandemi salgını sonrası tablonun değerlendirilmesi ve gelecekte olası bir skabiyez salgınına işaret edebilecek ipuçlarınının araştırılması amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Çalışmada, Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Palandöken Devlet Hastanesi’nde skabiyez tanısı alan tüm hastalar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Pandemi öncesi, 2020 yılının ilk çeyreğinde skabiyez görülme sıklığının %1,87 olması ve 2019 yılındaki skabiyez hasta sayısının yarısından fazlasının (n=442) (n=769) 2020 yılının sadece ilk 3 ayı içerisinde görülmesi dikkat çekicidir. 2020 yılının ilk 3 çeyreğindeki skabiyez görülme sıklığı, 2019 yıllına göre göre anlamlı derecede yüksektir (p<0,001). Sıfır-on dört yaş grubunda (bebek, okul öncesi ve okul dönemi) 2019 yılına göre anlamlı düşüşler saptanmıştır (sırasıyla; p<0,001, p<0,001, p=0,015). 2020 yılı boyunca skabiyez sıklığında önemli bir artış veya azalma olmadığı tespit edilmiştir (p=0,205). Normalleşme döneminin ilk ayından sonra skabiyez hastalarının sayı ve oranında artış olduğu, ardından günlük Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olgu sayısında da artış olduğu kaydedilmiştir.

Sonuç: Pandemi sonrasında polikliniklere yapılan uyuz başvurularının özellikle okul çağındaki çocuklarda önceki dönemlere göre çok düşük olduğu ve zamanla artış eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Pandemi nedeniyle tedaviye geç ulaşan veya ulaşmayan skabiyez hastalarının COVID-19 pandemisi sonrasında bir skabiyez salgınına neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Keywords: COVID-19; Epidemiology; scabies; pandemic; outbreak.

MeSH terms

  • COVID-19*
  • Child
  • Child, Preschool
  • Disease Outbreaks
  • Humans
  • Infant
  • Pandemics
  • SARS-CoV-2
  • Scabies* / epidemiology