Investigation of Dientamoeba fragilis Frequency in Faecal Samples of Patients with Enterobius vermicularis Infection by Polymerase Chain Reaction

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):195-200. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7257.

Abstract

Objective: Dientamoeba fragilis (D. fragilis) is a flagellated protozoan with an amoeba-like morphology, located in the gastrointestinal tract. The hypothesis was that the parasite was transported by Enterobius vermicularis (E. vermicularis) eggs. This study aimed to determine the association of D. fragilis and E. vermicularis with the genotypes of the identified strain of D. fragilis. Results of trichrome staining were compared with those of polymerase chain reaction (PCR), which is widely used in the diagnosis of D. fragilis.

Methods: A total of 391 samples were obtained. The stool and cellophane slide samples were sent together to the Parasitology Department Laboratory, Faculty of Medicine, Aydın Adnan Menderes University, between 1 October 2017 and 1 October 2018. Stool samples of all patients with E. vermicularis (n=74) and without E. vermicularis (n=74) infection were used. All samples were examined for the presence of D. fragilis by trichrome staining and PCR. The 18S ribosomal RNA region of D. fragilis isolates was sequenced. Demographic characteristics and clinical findings of the patients were evaluated.

Results: D. fragilis was detected in 42 (28.37%) of 148 samples; 28 (66.6%) of them were detected in patients with E. vermicularis infection. The coexistence of two parasites was significant (p<0.05). All isolates sequenced were genotype 1. No significant relationship was found between the presence of parasites and clinical findings, living area and gender (p>0.05).

Conclusion: D. fragilis is frequently associated with E. vermicularis, so the presence of D. fragilis should be also considered in affected patients. The use of high-sensitivity molecular methods such as PCR is important in preventing false results.

Amaç: Dientamoeba fragilis (D. fragilis), amip benzeri morfolojiye sahip, gastrointestinal yerleşimli, kamçılı bir protozoondur. Parazitin Enterobius vermicularis (E. vermicularis) yumurtalarıyla taşındığı hipotezi kabul görmektedir. Çalışmamızda D. fragilis ve E. vermicularis birlikteliğini incelemek, bulunan D. fragilis’lerin genotiplerini belirlemek ve D. fragilis tanısında yaygın olarak kullanılan trikrom boyama ile polimeraz zincir reaksiyon (PZR) yöntemlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamızda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Laboratuvarı’na 1 Ekim 2017-1 Ekim 2018 tarihleri arasında dışkı ve selofan lam örneği birlikte gönderilmiş toplam 391 olgu örneği incelenmiştir. Selofanlı lam örneklerinde E. vermicularis saptanan tüm gönüllü olguların (74 olgu) dışkı örneği ile E. vermicularis negatif 74 olgunun dışkı örneği çalışılmıştır. Tüm dışkılar trikrom boyama ve PZR yöntemleri ile D. fragilis varlığı açısından incelenmiştir. Saptanan D. fragilis izolatlarının 18S ribozomal RNA bölgesi sekanslanmıştır. Olguların demografik özellikleri ve kliniği değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam 148 olgunun 42’sinde (%28,37) D. fragilis saptanmıştır. D. fragilis pozitif olan 42 olgunun %66,6’sını E. vermicularis pozitif olgular oluşturmuş ve iki parazitin birlikteliği anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sekanslanan tüm izolatlar genotip 1 olarak saptanmıştır. Klinik bulgular, yaşanılan bölge ve cinsiyet ile parazit varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0,05).

Sonuç: Araştırmamızda D. fragilis’in sıklıkla E. vermicularis ile birliktelik gösterdiği ve bu olgularda D. fragilis varlığına ayrıca dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yanlış sonuçları engellemede, yüksek duyarlılığa sahip PZR gibi yöntemlerin önemi bir kez daha görülmüştür.

Keywords: Dientamoeba fragilis; PCR; Enterobius vermicularis; trichrome.

MeSH terms

  • Animals
  • Dientamoeba / genetics
  • Dientamoebiasis* / diagnosis
  • Dientamoebiasis* / epidemiology
  • Enterobiasis* / diagnosis
  • Enterobiasis* / epidemiology
  • Enterobius
  • Feces
  • Humans
  • Polymerase Chain Reaction