Comparison of the New Multiepitope Recombinant Peptide Antigen with Cyst Fluid Antigen in the Follow-up of Patients with Cystic Echinococcosis

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):201-206. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7286.

Abstract

Objective: The follow-up of patients with cystic echinococcosis (CE) offers the opportunity of evaluating the prognosis of the infection as well as detecting relapse. This study aimed to evaluate the performance of the new multiepitope recombinant peptide (recDipol) antigen in the follow-up of CE patients treated by surgery or percutaneous aspiration injection respiration.

Methods: A total of 137 blood samples from 28 patients were evaluated by IgG-ELISA method using recDipol and hydatid fluid (HF) antigens. The patients were simultaneously checked for recurrence by ultrasonography.

Results: The seropositivity rate of the 28 patients varied considerably during the follow-up. When the first blood of the patients was evaluated, 4 (14.28%) were seronegative by HF-ELISA and 9 (32.14%) were recDipol-ELISA. During the entire follow-up, only 1 (3.5%) and 6 (21.4%) patients were seronegative by HF-ELISA and recDipol ELISA, respectively.

Conclusion: We found that recDipol did not perform as expected in the follow-up due to the higher number of seronegative patients compared to HF-ELISA in the first blood and during the entire follow-up. Our results suggest that imaging methods are gold standards in the diagnosis and that, in parallel, longer-term patient follow-up is required with recombinant antigens that have an improved diagnostic performance.

Amaç: Çalışmada, kistik ekinokokkozisli (KE) hastaların takibi, enfeksiyonun prognozu ve tekrarlayan kistlerin mümkün olan en kısa sürede tespiti konularında değerlendirme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, yeni multiepitop rekombinant peptit (recDipol) antijeninin cerrahi veya perkütan aspirasyon enjeksiyon reaspirasyon işlemi uygulanan KE’li hastaların takibindeki performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamızda, 28 KE hastasına ait toplam 137 kan örneği IgG-ELISA yöntemi ile, recDipol ve kist sıvısı (KS) antijenleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastalar eş zamanlı olarak girişimsel radyoloji bölümünde ultrasonografi ile nüks açısından kontrol edilmiştir.

Bulgular: Takip süreleri boyunca 28 takip hastasının seropozitivite oranları aylara göre değişkenlik göstermiştir. Bu hastaların operasyon sırasında alınan kan örnekleri incelendiğinde, 4’ünün (%14,28) KS-ELISA ile, 9’unun (%32,14) recDipol-ELISA ile seronegatif olduğu tespit edilmiştir. Tüm takip süresi boyunca seronegatif hasta sayısı ise KS-ELISA ile 1 (%3,5), recDipol ELISA ile 6 (%21,4) olarak kaydedilmiştir.

Sonuç: RecDipol ELISA ile hastalardan ilk tanıda ve tüm takip boyunca alınan kan örneklerinde belirlenen seronegatif hasta sayısının, KS-ELISA ile belirlenenden fazla olması, recDipol antijeninin hasta takibinde beklenen performansı göstermediği şeklinde değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bu sonuçlar, KE hastalarının tanısında ve takibinde altın standardın görüntüleme yöntemleri olduğu ve paralelinde tanı performansı geliştirilmiş rekombinant antijenlerle daha uzun süreli hasta takibinin yapılması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır.

Keywords: Cystic echinococcosis; follow-up; serodiagnosis; cyst fluid; multiepitope recombinant peptide antigen.

MeSH terms

 • Antibodies, Helminth
 • Antigens, Helminth
 • Cyst Fluid*
 • Echinococcosis* / diagnosis
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 • Follow-Up Studies
 • Humans
 • Peptides

Substances

 • Antibodies, Helminth
 • Antigens, Helminth
 • Peptides