Wolbachia spp. and Spiroplasma spp. in Musca spp.: Detection Using Molecular Approaches

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):211-215. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.35229.

Abstract

Objective: This study aimed to detect the presence of Wolbachia and Spiroplasma endosymbionts in Musca flies through molecular approaches.

Methods: In total, 40 Musca spp. (20 female and 20 male) were used. Before DNA extraction, the flies were dissected and their heads, wings and legs were detached from their bodies under a stereomicroscope. Genomic DNA was analysed by standard polymerase chain reaction (PCR) using primers against Musca beta-tubulin. Afterward, the samples were examined for the presence of Wolbachia spp. using primers against Wolbachia wsp and GroEL. Furthermore, the DNA samples were analysed by PCR to detect the presence of Spiroplasma using primers against the 16S rRNA.

Results: No Wolbachia positivity was detected in Musca flies, as shown by the negative PCR results for wsp and GroEL. Spiroplasma positivity was detected in 5% (1/20) of the female Musca flies but not in the male flies (0/20).

Conclusion: Wolbachia spp. were not detected in Musca flies. Of the total Musca flies, only one was positive for Spiroplasma spp. To our knowledge, this is the first study to detect the presence of Spiroplasma in Musca flies.

Amaç: Bu çalışmada, Musca sineklerinde Wolbachia ve Spiroplasma endosymbiontlarının moleküler yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmada materyal olarak toplam 40 adet Musca türü sinek (20 dişi ve 20 erkek) kullanılmıştır. DNA ekstraksiyonundan önce, sineklerin stereo mikroskop altında diseksiyonu yapılmış ve baş, kanat ve bacakları uzaklaştırılmıştır. Musca beta-tubulin’e karşı primerler kullanılarak genomik DNA’lar PCR ile analiz edilmiş, daha sonra Wolbachia türlerinin varlığını belirlemek için Wolbachia wsp ve GroEL genlerini çoğaltan spesifik primerlerle test edilmiştir. Ayrıca DNA örnekleri, 16S rRNA’ya karşı primerler kullanılarak Spiroplasma varlığı açısından incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma neticesinde Wolbachia spp.’nin wsp ve GroEL’e özgü primerler yönünden Musca sineklerinde pozitifliği belirlenememiştir. Bunun yanında, 16S rRNA’ya özgü primerler kullanılarak dişi Musca sineklerinin %5’inde (1/20) Spiroplasma pozitifliği belirlenirken, erkek sineklerin hiçbirinde (0/20) pozitiflik tespit edilememiştir.

Sonuç: Çalışmada, Musca sineklerinde Wolbachia spp. tespit edilememiş, buna karşılık sadece 1 örnekte Spiroplasma spp. pozitifliği saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’de Musca sineklerinde Spiroplasma’nın varlığı ilk kez belirlenmiştir.

Keywords: Musca; Wolbachia; Spiroplasma; PCR.

MeSH terms

  • Animals
  • Female
  • Male
  • Polymerase Chain Reaction
  • RNA, Ribosomal, 16S / genetics
  • Spiroplasma* / genetics
  • Symbiosis
  • Wolbachia* / genetics

Substances

  • RNA, Ribosomal, 16S