Imported Malaria: A Plasmodium falciparum Malaria Case in Turkey with Rarely Seen Blood Stages of Infection

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):216-219. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7003.

Abstract

Malaria is an important public health problem, with about 219 million cases, which account for 435 thousand deaths of children in Africa in 2017. The infection is transmitted by female anopheles mosquito, including Plasmodium species pathogen for human. In Turkey, no domestic cases have been reported; however, according to Annual Health Statistics, 214 imported cases were reported in 2017. Although P. vivax exactly was reported in previous years, imported Plasmodium falciparum (P. falciparum) cases have increased in the last few years. Herein, we report a case of a 41-year-old male patient who returned two weeks ago from a one-week African journey. A limited number of different blood stages of the parasite (mature trophozoite, young and mature schizont) have been seen in the examination of the peripheral smear; however, the gametocyte stage was not seen. In the present case, detecting mature stages beside the early forms at the peripheral smear could not eliminate the probability of P. falciparum. To confirm the diagnosis and regulate the treatment protocol, molecular methods were employed to differentiate the potential mixture of infection. In this case study, we propose how to approach an uncertain case of severe falciparum malaria or mixture of malaria infection combined with another Plasmodium species, as a result of limited number of different blood stages of the infection at the peripheral smear.

Sıtma, 2017 yılındaki verilere göre geneli Afrika kıtasında ve çoğunluğunu Afrikalı çocukların oluşturduğu, yaklaşık 435 bin ölüm ve 219 milyon olgu ile günümüzde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsanda patojen olan Plasmodium türleri, enfekte dişi Anopheles cinsi sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşmaktadır. Ülkemizde ise, 2017 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre yerli olgu hiç görülmemesine rağmen 214 import olgu bildirilmiş ve geçmiş yıllarda P. vivax en sık görülen tür iken, son yıllarda import Plasmodium falciparum (P. falciparum) olguları artış göstermiştir. Olgumuz, iki hafta önce yapmış olduğu ve bir hafta süren Afrika seyahatinden dönen 41 yaşındaki erkek hastadır. Yapılan periferik yayma incelemesinde sınırlı sayıda da olsa parazite ait farklı kan evreleri (olgun trofozoit, genç ve olgun şizont) tespit edilmiş, fakat gametosit görülmemiştir. Olgumuzda da olduğu gibi, periferik kan yaymasında erken evrelerin yanı sıra olgun formların da görülmesi, etkenin P. falciparum olma ihtimalini ortadan kaldırmamıştır. Olası bir karma enfeksiyon ayrımı için moleküler yöntemler kullanılarak, hem tanıyı teyit etmek hem de tedavi protokolünü düzenlemek için tiplendirme yapılmıştır. Bu çalışmada, yapılan periferik yayma incelemesinde sınırlı sayıda da olsa farklı kan evrelerinin bulunmasından dolayı, ağır seyreden P. falciparum sıtması mı, yoksa diğer Plasmodium türlerinden biri ile kombine bir karma sıtma olgusu mu olduğu konusunda tereddütte kalınan bir olguya yaklaşım konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Keywords: Malaria; Plasmodium falciparum; imported.

Publication types

  • Case Reports

MeSH terms

  • Adult
  • Female
  • Humans
  • Malaria*
  • Malaria, Falciparum* / diagnosis
  • Malaria, Vivax* / diagnosis
  • Male
  • Plasmodium falciparum
  • Turkey