Cutaneous Leishmaniasis with Mucosal Involvement

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):227-229. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.21931.

Abstract

Leishmaniasis is a protozoan parasitic disease transmitted to humans by infected female sand flies. Turkey has received more than three million immigrants from Syria because of the civil war and political instability. This study reported cases of two patients, who were from Syria and lived in Hatay, with cutaneous leishmaniasis and mucosal involvement. Two patients presented to the infectious diseases clinic with a complaint of facial lesions and were subsequently referred to the parasitology department laboratory. Smears were prepared from the lesions, stained with Giemsa and examined under a microscope. Moreover, aspirates taken from the patients' lesions were inoculated into the modified Novy-MacNeal-Nicolle medium. The diagnosis was made when amastigotes were detected in both smears. Proliferation of promastigotes was observed in one of the clinical specimens inoculated on the medium. By PZR-RFLP, Leishmania tropica were detected in the isolate. Both patients were treated with amphotericin B. One patient was treated again with a pentavalent antimony compound because of the recurrence of the lesion.

Leishmaniasis, bir protozoon parazit olan Leishmania türlerinin sebep olduğu ve enfekte dişi kum sinekleri tarafından bulaştırılan bir hastalıklar grubudur. Türkiye, yakın sınır komşumuz olan Suriye’de meydana gelen iç savaş ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle üç milyonu aşan sayıda göç almıştır. Bu çalışmada, Suriye’den göç ederek Hatay’da yaşayan, iki yurt dışı kaynaklı mukozal tutulumlu kutanöz leishmaniasis olgusu ve tedavileri sunulmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları kliniğine yüzünde lezyon nedeniyle başvuran iki olgu, Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarına yönlendirilmiştir. Olguların lezyonlarından yayma preparatlar hazırlanmış ve Giemsa ile boyanarak mikroskop altında incelenmiştir. Aynı zamanda olguların lezyonundan, aspirasyon sıvısı alınarak modifiye edilmiş Novy-MacNeal-Nicolle besiyerine inoküle edilmiştir. Üreme gözlenen örnekler, ITS-1 bölgesini hedefleyen LITSR ve L 5.8S primerleri kullanılarak PZR-RFLP yöntemi ile tiplendirilmiştir. Olguların lezyonlarından hazırlanan yayma preparatların ikisinde de amastigotlar görülerek tanı konmuştur. Besiyerine inoküle edilen klinik örneklerin, birinde promastigotların ürediği gözlenmiştir. PZR-RFLP ile izolat Leishmania tropica olarak tiplendirilmiştir. Olguların ikisi de amfoterisin B ile tedavi edilmiştir. Bir olgu lezyonun tekrar etmesi nedeniyle beş değerli Antimon bileşiği ile tekrar tedavi edilmiştir.

Keywords: Leishmaniasis; Leishmania tropica; treatment.

MeSH terms

 • Animals
 • Antiprotozoal Agents* / therapeutic use
 • Azure Stains / therapeutic use
 • Female
 • Humans
 • Leishmania tropica*
 • Leishmaniasis, Cutaneous* / diagnosis
 • Leishmaniasis, Cutaneous* / drug therapy
 • Psychodidae*

Substances

 • Antiprotozoal Agents
 • Azure Stains