Clinical Characteristics and Outcomes of COVID-19 in Turkish Patients with Hematological Malignancies

Turk J Haematol. 2022 Feb 23;39(1):43-54. doi: 10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0287. Epub 2021 Sep 15.

Abstract

Objective: Patients with solid malignancies are more vulnerable to severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infection than the healthy population. The outcome of SARS-CoV-2 infection in highly immunosuppressed populations, such as in patients with hematological malignancies, is a point of interest. We aimed to analyze the symptoms, complications, intensive care unit admissions, and mortality rates of patients with hematological malignancies infected with SARS-CoV-2 in Turkey.

Materials and methods: In this multicenter study, we included 340 adult and pediatric patients diagnosed with SARS-CoV-2 from March to November 2020. Diagnosis and status of primary disease, treatment schedules for hematological malignancies, time from last treatment, life expectancy related to the hematological disease, and comorbidities were recorded, together with data regarding symptoms, treatment, and outcome of SARS-CoV-2 infection.

Results: Forty four patients were asymptomatic at diagnosis of SARS-CoV- 2 infection. Among symptomatic patients, fever, cough, and dyspnea were observed in 62.6%, 48.8%, and 41.8%, respectively. Sixty-nine (20%) patients had mild SARS-CoV-2 disease, whereas moderate, severe, and critical disease was reported in 101 (29%), 71 (20%), and 55 (16%) patients, respectively. Of the entire cohort, 251 (73.8%) patients were hospitalized for SARS-CoV-2. Mortality related to SARS-CoV-2 infection was 26.5% in the entire cohort; this comprised 4.4% of those patients with mild disease, 12.4% of those with moderate disease, and 83% of those with severe or critical disease. Active hematological disease, lower life expectancy related to primary hematological disease, neutropenia at diagnosis of SARS-CoV-2, ICU admission, and first-line therapy used for coronavirus disease-2019 treatment were found to be related to higher mortality rates. Treatments with hydroxychloroquine alone or in combination with azithromycin were associated with a higher rate of mortality in comparison to favipiravir use.

Conclusion: Patients with hematological malignancy infected with SARS-CoV-2 have an increased risk of severe disease and mortality.

Amaç: Solid malignite hastalarının şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonuna sağlıklı bireylerden daha yatkın oldukları gösterilmiştir. Bu verilerin ardından oldukça yoğun immünosupresif olan hematolojik malignite hastalarında SARS-CoV-2 infeksiyonu sonuçları ilgi konusu olmuştur. Biz de bu makalede Türkiye’de hematolojik malignite tanısı ile takip ve tedavi edilirken SARS-CoV-2 enfeksiyonu saptanan hastaların semptom, komplikasyon, yoğun bakım ünitesine yatış ve mortalite oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve yöntemler: Çok merkezli çalışmamıza Mart-Kasım 2020 tarihleri arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısı alan erişkin ve pediatrik 340 hastayı dahil ettik. Hastaların hematolojik malignite tanıları, hastalık statusları, tedavileri, son tedaviden enfeksiyona kadar geçen süre, komorbiditeleri, yaşam beklentileri değerlendirildi. Semptomları, oluşan komplikasyonlar ve sonuçlar analiz edildi.

Bulgular: Kırk-dört hasta semptomsuz olarak enfeksiyonu geçirirken, semptomatik hastaların ateş, öksürük, ve dispne oranları sırasıyla %62,6, %48,8 ve %41,8 idi. Altmış altı hasta (%20) hastalığı hafif geçirirken, orta, ciddi ve kritik hastalık tanısı alanların oranı sırasıyla %29, %20 ve %16 idi. Tüm kohortta ölüm oranı %26,6 idi; ölüm hafif hastalığı olanlarda %4,4 , orta derece hastalık geçirenlerde %12 ve ciddi/kritik hastalık geçirenlerde ise %83 olarak saptandı. Aktif hematolojik hastalık olması, primer hematolojik hastalığa bağlı düşük hayat beklentisi, SARS-CoV-2 tanısı aldığında nötropenik olmak, yoğun bakıma alınmış olmak ve ilk sıra koronavirüs hastalığı-2019 tedavisi yüksek ölüm riski ile ilişkilendirilen faktörlerdendi. Tek başına veya azitromisin ile kombine olarak hidroksiklorokin kullanan hastaların sadece favipiravir kullananlara göre ölüm riskleri daha yüksek saptandı.

Sonuç: SARS-CoV-2 infeksiyonu geçiren hematolojik malignite hastalarında daha yüksek oranda ciddi hastalık ve ölüm riski gözlenmektedir.

Keywords: COVID-19; SARSCOV2 infection; Hematologicalmalignancy.

Publication types

 • Multicenter Study

MeSH terms

 • Adult
 • Amides / administration & dosage
 • Azithromycin / administration & dosage
 • COVID-19* / complications
 • COVID-19* / mortality
 • Child
 • Hematologic Neoplasms* / complications
 • Hematologic Neoplasms* / mortality
 • Hematologic Neoplasms* / therapy
 • Humans
 • Hydroxychloroquine / administration & dosage
 • Hydroxychloroquine / adverse effects
 • Pyrazines / administration & dosage
 • SARS-CoV-2
 • Turkey / epidemiology

Substances

 • Amides
 • Pyrazines
 • Hydroxychloroquine
 • Azithromycin
 • favipiravir