The Impact of COVID-19 Pandemic on Access to Healthcare: The Experience of the Diagnostic Parasitology Laboratory of Ege University

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):124-128. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.57338.

Abstract

Objective: Beyond the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) itself, the pandemic influenced healthcare settings in all aspects. It is aimed to demonstrate the effect of the pandemic on access to the healthcare setting in the parasitology direct diagnosis laboratory.

Methods: Stool parasitological examination results were obtained retrospectively from the laboratory information system. Data belonging to the one-year of pandemic, lock-down and gradual normalization periods and their time equivalents were compared retrospectively.

Results: During pandemic, parasites were detected in 529 of 2.233 samples. Parasites were detected in 58 of the 178 samples during the lock-down period and 471 of the 2.055 samples in the gradual normalization period. Incidence of Cryptosporidium spp. increased during the pandemic and lock-down periods. Incidence of Blastocystis spp. decreased during the pandemic and gradual normalization periods. Incidence of Giardia intestinalis decreased during the pandemic and gradual normalization periods. Incidence of Entamoeba histolytica/dispar increased during the pandemic and gradual normalization periods Incidence of Cyclospora spp. increased during the pandemic and gradual normalization periods. Incidence of Enterobius vermicularis decreased during the pandemic and gradual normalization periods and no case was seen during the lock-down period.

Conclusion: Although the incidence of parasites gives the impression that COVID-19 does not cause weakness in the fight against intestinal parasitic diseases, there may be parasitic infections with a similar frequency in the society that cannot access the laboratory. It is predicted that the effects of this vulnerability may lead to an increase in the incidence of parasites in postpandemic period.

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sağlık hizmetlerini her açıdan etkilemiştir. Bu çalışmada, parazitoloji direkt tanı laboratuvarında pandeminin sağlık hizmetlerine erişim üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Dışkı parazitolojik inceleme sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden geriye dönük olarak elde edildi. Pandeminin bir yılı, tam kapanma ve kademeli normalleşme dönemlerine ait veriler ve bunların zaman eşdeğerleri geriye dönük olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Pandemi sırasında 2,233 örneğin 529’unda parazit tespit edildi. Tam kapanma döneminde 178 örneğin 58’inde ve kademeli normalleşme döneminde 2,055 örneğin 471’inde parazit tespit edildi. Cryptosporidium spp. insidansı pandemi ve tam kapanma dönemlerinde arttı. Blastocystis spp. insidansı pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde azaldı. Giardia intestinalis insidansı pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde azaldı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Entamoeba histolytica/dispar insidansı arttı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Cyclospora spp. insidansı arttı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Enterobius vermicularis insidansı azaldı ve tam kapanma döneminde olgu görülmedi.

Sonuç: Parazitlerin görülme sıklığı, intestinal parazit hastalıkları ile mücadelede COVID-19’un zayıflığa neden olmadığı izlenimini verse de toplumda laboratuvara ulaşamayan kişilerde de benzer sıklıkta parazit enfeksiyonları olabilir. Bu zaafiyetin etkilerinin pandemi sonrası dönemde parazitlerin görülme sıklığında artışa yol açabileceği tahmin edilmektedir.

Keywords: COVID-19; healthcare; intestinal parasites.

MeSH terms

 • COVID-19* / diagnosis
 • COVID-19* / epidemiology
 • Communicable Disease Control
 • Cryptosporidiosis* / epidemiology
 • Cryptosporidium*
 • Delivery of Health Care
 • Feces / parasitology
 • Humans
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / diagnosis
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / epidemiology
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / parasitology
 • Pandemics
 • Prevalence
 • Retrospective Studies
 • Universities