Seropozitifity of Anti- Echinococcus granulosus in Patients with of Clinical Prediagnosis Cystic Echinococcosis at Kafkas University Health Research and Application Hospital

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):129-132. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.00719.

Abstract

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is a common zoonotic disease in the world, which is caused by the larval form of Echinococcus granulosus settling in various organs in both animals and humans. It is common in livestock breeding areas and rural areas. This study was conducted to determine anti-E. granulosus seropositivity in patients with clinical pre-diagnosis/suspected CE in Kafkas University Health Research and Application Hospital in the Eastern Anatolia region of Turkey.

Methods: Study material; between January 2018 and December 2020, 498 blood samples were sent to the Parasitology Laboratory from patients with clinical pre-diagnosis of CE, who applied to Kafkas University Health Research and Application Hospital for three years. The obtained serum samples were analyzed by indirect hemagglutination method.

Results: Anti-Echinococcus granulosus antibodies were detected in 74 (14.9%) of 498 patients with clinical pre-diagnosis of hydatid cyst. Of the positive cases, 53 (71.6%) were observed in women, and 21 (28.4%) in men (p<0.05). Anti-E. granulosus antibodies were most commonly detected in the 16-30 age group (32.9%) (p<0.05), and 19.3% in the 16-60 age group.

Conclusion: Although the study data do not cover the entire Eastern Anatolia region of Turkey, it has been concluded that KE maintains its importance as a public health problem in the region.

Amaç: Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un larva formunun hem hayvanlarda hem de insanlarda çeşitli organlara yerleşmesiyle oluşan, dünyada yaygın görülen zoonotik bir hastalıktır. KE, hayvancılık yapılan bölgelerde ve kırsal yörelerde yaygındır. Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde KE klinik ön tanılı hastalarda anti-E. granulosus seropozitifliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Çalışma materyalini Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Ocak 2018-Aralık 2020 tarihleri arasında müracaat eden KE klinik ön tanılı hastalardan alınarak Parazitoloji Laboratuvarı’na gönderilen 498 kan örneği oluşturmuştur. Elde edilen serum örnekleri indirekt hemaglütinasyon yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular: Kist hidatik yönünden klinik ön tanılı 498 hastanın 74’ünde (%14,9) anti-E. granulosus antikorları saptanmıştır. Pozitiflik saptanan 74 örneğin 53’ü (%71,6) kadın, 21’i ise (%28,4) erkek hastalara aittir (p<0,05). Anti-E. granulosus antikorları en yaygın olarak 16-30 yaş aralığında (%32,9) saptanmış olup (p<0,05), 16-60 yaş aralığında ise %19,3 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma verileri Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamını kapsamasa da bölgede KE’nin halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğu kanaatine varılmıştır.

Keywords: Cystic echinococcosis; anti-Echinococcus granulosus; seropozitifity; Turkey.

MeSH terms

  • Animals
  • Echinococcosis* / diagnosis
  • Echinococcosis* / epidemiology
  • Echinococcosis* / parasitology
  • Echinococcus granulosus*
  • Echinococcus*
  • Female
  • Hospitals
  • Humans
  • Universities