Retrospective Determination of the Prevelense of Anti- Echinococcus granulosus Antibodies in Cystic Echinococcosis Pre-diagnosed Patients at Erciyes University Faculty of Medicine

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):133-139. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.32032.

Abstract

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is a parasitic disease that has been known for years in helminth diseases and it is important as human and animal health problem in many parts of the world and in our country due to economic losses. In this study, it was aimed to retrospectively evaluate the distribution of anti-E. granulosus-IgG antibodies in patients with pre-diagnosis of CE that referred to parasitology laboratory between January 2013-December 2018.

Methods: Commercial kit was used for indirect hemaglutination (IHA), indirect fluorescent antibody test (IFAT) and Western blot (WB) methods using sera from patient samples was applied according to the kit proposal. In addition, patient materials for CAM, CSF and blood for which polymerase chain reaction (PCR)/QPCR tests were requested were examined.

Results: Sera of the patients who were tested with at least one of the IHA, IFAT and WB methods or a combination of these methods, and 443 cases out of 2.283 cases were found to be E. granulosus seropositive. It was determined that 369 (62.03%) of 443 positive patients were female and 330 (37.97%) were male patients. Among these patients, 87 patients whose IFAT and/or IHA tests were negative were found to have positive results with the WB method. IFAT or IHA test results of 13 patients with negative WB tests were found to be positive. Four patients were identified with both tests positive but WB test results negative. In addition, 36 of 72 patients who underwent PCR/QPCR tests were found to be positive.

Conclusion: As a result of a six-year retrospective screening, 22% of the cases were found to be positive, and it was concluded that the prevalence of CE is high and the use of a single test may be insufficient in the diagnosis of CE, therefore, test combinations will increase the sensitivity and reliability in reaching the correct diagnosis.

Amaç: Kistik ekinokokkozis (KE), helmint hastalıkları içinde yıllardır bilinen, insan ve hayvan sağlığının yanı sıra sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde halk sağlığı problemi olarak önemini koruyan paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında parazitoloji laboratuvarına tetkik için başvuran ve ön tanısı KE olan hastaların anti-E. granulosus-IgG antikorlarının dağılımının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: İndirekt hemaglütinasyon (IHA), indirekt flerosan antikor testi (IFAT) ve Western blot (WB) yöntemlerinde ticari kit önerisine göre test prosedürü hasta numunelerinden elde edilen serumlar kullanılarak uygulanmıştır. Ayrıca, polimeraz zincir reaksiyon (PZR)/QPZR testleri yapılması istenilen kist aspirasyon mayii, beyin omurilik sıvısı ve kan hasta materyalleri incelenmiştir.

Bulgular: Serum örnekleri IHA, IFAT ve WB yöntemlerinin en az biri veya bu yöntemlerin kombinasyonları ile test edilerek, toplam 2283 olgudan 443 olgunun E. granulosus seropozitif olduğu belirlenmiştir. Dört yüz kırk üç pozitif hastanın 369’unun (%62,03) kadın ve 330’unun (%37,97) erkek hastalardan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu hastalardan, IFAT ve/veya IHA testi negatif olan 87 hastanın WB yöntemi ile test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. WB testi negatif olan 13 hastanın IFAT veya IHA test sonuçları ise pozitif olarak tespit edilmiştir. Her iki testin pozitif fakat WB test sonucunun ise negatif olduğu 4 hasta saptanmıştır. Ayrıca, PCR/QPCR testleri yapılan toplam 72 hastanın da 36’sının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Altı yıllık bir retrospektif tarama sonucunda olguların %22’sinin pozitif tespit edilerek KE yaygınlığının yüksek olduğu ve KE tanısında tek bir testin kullanımının yetersiz kalabileceği, bu nedenle test kombinasyonlarının doğru tanıya ulaşmada duyarlılığı ve güvenilirliği artıracağı kanaatine varılmıştır.

Keywords: Cystic echinococcosis; IFAT; IHA; WB; PCR; QPCR.

MeSH terms

 • Animals
 • Antibodies, Helminth
 • Echinococcosis* / diagnosis
 • Echinococcosis* / epidemiology
 • Echinococcosis* / parasitology
 • Echinococcus granulosus*
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 • Faculty
 • Female
 • Hemagglutination Tests
 • Humans
 • Male
 • Reproducibility of Results
 • Retrospective Studies
 • Universities

Substances

 • Antibodies, Helminth