A Retrospective Evaluation of Serological Results of Cystic Echinococcosis Suspected Cases Admitted to Adıyaman Training and Research Hospital Between 2013-2020

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):140-144. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.29591.

Abstract

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is prevalent, especially in animals in Turkey and stands as a significant zoonose. In this study, we aimed to retrospectively evaluate the indirect hemagglutination (IHA) tests results performed on samples of CE suspected patients in microbiology laboratory of our hospital.

Methods: One thousand six hundred-seven files of patients admitted to hospital between January 2013 and December 2020 were examined for the presence of anti-E. granulosus immunoglobulin G antibodies. The patient's socio-demographic characteristics and radiological data were obtained from the hospital automatization system.

Results: A total of 1.607 file records; 644 (40.1%) males and 963 (59.9%) females, aged between 1-96 years (average 45.26±19.91) were examined. It was found that 244 (15.18%) of the patients were positive, 78 (4.86%) were determined at an intermediary value and 1.285 (79.96%) were negative. According to the IHA method a titer of 1/320 and above were evaluated as positive. Compared to anti-E. granulosus IgG antibody titers 164 radiological data; while 28.6% of 21 patients who are evaluated as negative (1/80) and 46.2% of 78 patients who were evaluated as intermediary titer (1/160) had cystic lesion in the radiological findings.

Conclusion: Based on the data, it is suggested that while interpreting the patient's serum antibody titers, patient's clinical and radiological findings should also be taken into account. If possible, it should be used along with another serological method like ELISA to assist CE patient's diagnosis and treatment.

Amaç: Kistik ekinokkozis (KE), ülkemizde özellikle hayvanlarda çok yaygın olması nedeniyle, hem insan sağlığı hem de hayvancılık yönünden önemli bir zoonozdur. Bu çalışmada hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarına KE şü phesiyle gönderilen hasta serumlarında çalışılan indirekt hemaglütinasyon (IHA) test sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2020 tarihleri arasında 1,607 hastada anti-E. granulosus immünoglobulin G antikorlarının varlığı laboratuvarımızda araştırılmıştır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri ve radyolojik veriler hastane otomasyon sisteminden taranarak elde edilmiştir.

Bulgular: Yaşları 1-96 arasında (yaş ortalaması 45,26±19,91) değişen toplam 1,607 hastanın 244’ü (%15,18) pozitif, 78’i (%4,86) ara değer ve 1,285’i (%79,96) negatif saptanmış olup; 963’ü (%59,9) kadın, 644’ü (%40,1) erkekti. IHA testine göre 1/320 ve üzeri sonuçlar pozitif olarak değerlendirilmiştir. Yüz altmış dört olgunun radyolojik verileri ile anti-E. granulosus IgG antikor titreleri karşılaştırıldığında; negatif olarak değerlendirilen (1/80) 21 hastanın %28,6’sının radyolojik bulgularında karaciğerde kistik lezyonlar mevcut iken, 1/160 titrede (ara değer) 78 hastanın %46,2’sinde ise farklı bölgelerde kistik lezyonlar tespit edilmiştir.

Sonuç: Hastaların serolojik sonuçları yorumlanırken, titre değerinin yanı sıra hastanın klinik ve radyolojik bulgularının da değerlendirmeye dahil edilmesi, mümkünse ELISA gibi diğer bir serolojik yöntem ile birlikte kullanılmasıyla, KE hastalarının tanı ve tedavisine destek sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Keywords: Cystic echinococcosis; Echinococcus granulosus; ındirect hemagglutination assay (IHA); prevalence.

MeSH terms

 • Animals
 • Antibodies, Helminth
 • Echinococcosis* / diagnosis
 • Echinococcosis* / epidemiology
 • Echinococcus granulosus*
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay / methods
 • Female
 • Hospitals
 • Humans
 • Male
 • Retrospective Studies

Substances

 • Antibodies, Helminth