Primary Soft Tissue Hydatid Cysts

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):145-149. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.03511.

Abstract

Objective: Hydatid cyst disease is a helminthic infection caused by Echinococcus granulous, which is encountered with cysts in many organs, especially the liver and lungs. Soft tissue and intramuscular hydatid cyst are rare even in endemic countries. It is challengig to distinguish subcutaneous and intramuscular hydatid cysts from soft tissue tumors. This study aimed to present the clinical features of primary soft tissue hydatid cyst cases without liver and lung hydatid cyst in the Southeast Anatolian region, where hydatid cyst disease is endemic.

Methods: Patients admitted to the Şanlıurfa Training and Research Hospital General Surgery and Orthopedics and Traumatology Outpatient Clinic between September 2018 and December 2019 with complaints of pain and/or swelling under the skin and soft tissue were evaluated. After the examinations, the records of the patients who were operated on with a pre-diagnosis of hydatid cyst and whose histopathologic evaluation was reported as a hydatid cyst were reviewed retrospectively.

Results: Eight patients were included in the study. The mean age of the patients was 39.75±14.80 years. Lesions were located in neck (12.5%), left thoracic posterior area (25%), gluteus (25%), thigh (12.5%), right upper quadrant of abdominal wall (12.5%), and under the right clavicle (12.5%). When imaging methods were examined, ultrasonography was performed in 7 patients (87.5%), chest computed tomography was performed in 1 patient (12.5%), and magnetic resonance imaging was performed in 2 patients (25%).

Conclusion: Diagnosis of hydatid cyst should be considered in the differential diagnosis of soft tissue tumors in countries of endemic regions for hydatid cyst disease such as Southeastern Anatolia Region, Turkey.

Amaç: Kist hidatik hastalığı, başta karaciğer ve akciğer olmak üzere birçok organda kistlerle karşımıza çıkan, Echinococcus granülosus kaynaklı helmintik bir enfeksiyondur. Yumuşak doku ve kas içi kist hidatik, endemik ülkelerde bile nadirdir. Deri altı ve kas içi kist hidatikleri yumuşak doku tümörlerinden ayırt etmek zordur. Bu çalışmada, kist hidatik hastalığının endemik olduğu bölgemizde karaciğer ve akciğer kist hidatik öyküsü olmayan primer yumuşak doku yerleşimli kist hidatik olgularının klinik özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Eylül 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinikleri’ne deri altında ve yumuşak dokuda ele gelen kitle, ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran olgular değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası kist hidatik ön tanısıyla ameliyata alınan ve patoloji sonucu kist hidatik olarak raporlanan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Sekiz hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 39,75±14,80 idi. Lezyon yerleşim yerlerinin 1 (%12,5) hastada boyunda, 1 hastada sağ klavikula altında, 1 hastada karın duvarı sağ üst kadranda, 2 hastada sırtta vertebra lateralinde, 2 hastada gluteusda ve 1 hastada uylukta olduğu görülmüştür. Görüntüleme yöntemi olarak ise, 7 hastaya (%87,5) ultrasonografi yapıldığı, 1 hastaya (%12,5) toraks bigisayarlı tomografi çekildiği ve 2 hastaya da (%25) manyetik rezonans görüntüleme yapıldığı saptanmıştır.

Sonuç: Kist hidatik, ülkemiz gibi endemik olan bölgelerde yumuşak doku kitlesi olan hastalarda akılda tutulmalıdır. Tedavide kist total olarak eksize edilmelidir.

Keywords: Echinococcus granulosus; hydatid cyst; soft tissue mass.

MeSH terms

  • Adult
  • Animals
  • Echinococcosis, Pulmonary*
  • Echinococcus*
  • Humans
  • Magnetic Resonance Imaging
  • Middle Aged
  • Retrospective Studies
  • Soft Tissue Neoplasms*
  • Young Adult