Brazilian Butt Lift-Associated Mortality: The South Florida Experience

Aesthet Surg J. 2023 Feb 3;43(2):162-178. doi: 10.1093/asj/sjac224.

Abstract

Background: Brazilian butt lift (BBL) surgery has been the fastest growing aesthetic surgical procedure over the past decade. By 2017, the risk of death from pulmonary fat (PFE) was identified, earning the BBL the highest mortality rate of any aesthetic surgical procedure. South Florida carries the highest BBL mortality by far in the nation.

Objectives: The purpose of this study was to explore the factors involved in making South Florida an outlier in terms of BBL mortality.

Methods: The anatomic findings of the gluteal dissections from 11 post-BBL surgery autopsies (22 hemibuttocks) were assessed for commonalities. The public records of patients who died from BBL-related fat emboli were examined to determine commonalities.

Results: All BBL PFE cases had fat grafts injected into the gluteal musculature in multiple different levels. Another commonality involved the location where the surgery took place, with the great majority of patients (92%) undergoing surgery at high-volume, budget clinics located in South Florida. Short surgical times of approximately 90 minutes appeared to be the norm for these cases.

Conclusions: South Florida has experienced 25 BBL-related fat emboli deaths between 2010 and 2022; however, 14 of these occurred after publication of the Aesthetic Surgery Education and Research Foundation's 2018 guidelines and the 2019 Florida Board of Medicine's BBL "subcutaneous-only" rule. The working environment at the clinics, and the short surgical times for these cases, may be the most important contributors to the BBL mortality in South Florida.

Arka Plan: Brezilya popo kaldırma (BBL) ameliyatı, son on yılda en hızlı büyüyen estetik cerrahi operasyon olmuştur. Pulmoner yağ embolisi nedeniyle (PFE) ölüm riski 2017 yılı itibariyle belirlendi ve BBL, estetik cerrahi operasyonlar arasında en yüksek ölüm oranına sahip oldu. Güney Florida, ülkedeki açık ara en yüksek BBL ölüm oranını taşımaktadır.

Amaçlar: Bu çalışmanın amacı, Güney Florida'yı BBL mortalitesi açısından aykırı değer yapan faktörleri araştırmaktı.

Yöntemler: BBL ameliyatı sonrası ölen 11 kişinin yapılan otopsiden (22 kalça) alınan gluteal diseksiyonların anatomik bulguları ortaklıklar açısından değerlendirildi. Ortak noktaları belirlemek için BBL ile ilişkili yağ embolisinden ölen hastaların kamuya açık kayıtları incelenmiştir.

Sonuçlar: Tüm BBL PFE vakalarında, birden fazla farklı seviyede gluteal kas sistemine enjekte edilen yağ greftleri vardı. Diğer bir ortak nokta, ameliyatın yapıldığı yerdi ve hastaların büyük çoğunluğu (%92) Güney Florida'da bulunan yüksek hacimli, bütçeye uygun kliniklerde ameliyat oluyordu. Yaklaşık 90 dakikalık kısa cerrahi süreleri bu vakalar için normal gibi görünüyordu.

Sonuçlar: Güney Florida'da, 2010 - 2022 yılları arasında BBL ile ilişkili 25 yağ emboli ölüm vakası yaşandı; ancak bunların 14'ü, Estetik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın 2018 yönergelerinin ve 2019 Florida Tıp Kurulu'nun BBL "yalnızca deri altı" kuralının yayınlanmasından sonra meydana geldi. Kliniklerdeki çalışma ortamı ve bu vakalar için kısa cerrahi süreleri, Güney Florida'daki BBL mortalitesine en önemli katkıda bulunan faktörler olabilir.

Level of Evidence: 4: formula image

MeSH terms

  • Brazil
  • Buttocks / surgery
  • Embolism, Fat*
  • Florida / epidemiology
  • Humans
  • Lipectomy* / adverse effects
  • Plastic Surgery Procedures*