Helhjernebestråling bør begrenses

Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Nov 21;142(17). doi: 10.4045/tidsskr.22.0696. Print 2022 Nov 22.
[Article in Norwegian]
No abstract available

Publication types

  • Comment

MeSH terms

  • Brain
  • Brain Neoplasms*
  • Humans