The Presence of Protozoan Parasites in Drinking Waters and Environmental Waters in Denizli City Center

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):271-275. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.47966.

Abstract

Objective: The presence of protozoan parasites in agricultural irrigation and drinking water resources at Denizli city center was investigated in detail for the first time.

Methods: The research was carried out between October 2017 and October 2018 and 84 water samples were taken from 7 different stations identified from the Denizli city center. After examining the samples by direct visualization (Native-Lugol), they were stained with quinton's acid fast, giemsa and trichrome dyes. The preparations were evaluated parasitologically under a light microscope.

Results: Cryptosporidium spp. was detected in 21 (25%) of 36 agricultural irrigation water samples collected during the study, Cyclospora cayetanensis in 5 samples (5.95%) and Giardia spp. in 12 samples (14.28%). No parasite findings were found in any of the 48 drinking water samples collected.

Conclusion: The widespread use of animal husbandry and agriculture as grazing land in the sampling stations, the mixing of domestic wastewater into these waters without any treatment, and seasonal conditions cause the protozoan parasites to be seen more in certain periods. It is thought that waterborne protozoan infections that may occur in the future can be significantly prevented by taking the necessary precautions in terms of public health and environmental animal husbandry.

Amaç: Bu çalışmada, Denizli il merkezindeki tarımsal sulama ve içme suyu kaynaklarında protozoon parazitlerinin varlığı ilk kez detaylı olarak incelenmiştir.

Yöntemler: Araştırma, Ekim 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında yapılmıştır ve Denizli il merkezinden belirlenen yedi farklı istasyondan toplam 84 adet su örneği alınmıştır. Örnekler direkt bakı (Native-Lugol) ile incelendikten sonra kinyonun asit fast, giemsa ve trichrome boyaları ile boyanmıştır. Preparatlar ışık mikroskobunda parazitolojik açıdan değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma süresince toplanan 36 tarımsal sulama suyu örneğinin 21’inde (%25) Cryptosporidium spp., 5 örnekte (%5,95) Cyclospora cayetanensis ve 12 örnekte (%14,28) Giardia spp. tespit edilmiştir. Toplanan 48 içme suyu örneğinde ise parazit bulgusuna rastlanılmamıştır.

Sonuç: Örnek alınan istasyonlarda hayvancılığın ve tarımın yaygın olarak yapılarak otlak alanı olarak kullanılması, evsel atık suların hiçbir işleme tabii tutulmadan bu sulara karışması ve mevsimsel şartlar tespit edilen protozoon parazitlerin belirli dönemlerde fazla görülmesine neden olmaktadır. Halk sağlığı ve çevre hayvancılığı açısından gerekli önemlerin alınması ile ileride oluşabilecek su kaynaklı protozoon enfeksiyonların önemli ölçüde engellenebileceği düşünülmektedir.

Keywords: Cryptosporidium spp.; Cyclospora cayetanensis; Denizli; Giardia spp.; public health.

MeSH terms

  • Animal Husbandry
  • Animals
  • Coloring Agents
  • Cryptosporidiosis*
  • Cryptosporidium*
  • Drinking Water*
  • Water Resources

Substances

  • Drinking Water
  • Coloring Agents