Investigation of the Precence of Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis and Cryptosporidium spp. in Patients Who Undergone Endoscopy and Colonoscopy

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):281-287. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.30502.

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the presence of Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis and Cryptosporidium spp. in the samples taken during the procedure from patients who underwent endoscopy and/or colonoscopy with different prediagnoses, and in the stools of the same patients, by ELISA and direct microscopy methods.

Methods: A total of 88 patients' endoscopic and colonoscopic pre-washed materials, which consisted of 49 individuals who belong former group and 39 individuals to the next group, were, respectively, obtained, and the stool samples were also included to study from the same group. All the specimens were immediately transferred to the parasitology research laboratory within the same day and stored C until for the next step of ELISA applications.

Results: All the samples were examined by direct microscopy and ELISA method. In the examinations performed using the ELISA method; E. histolytica was detected in 2 (2.3%) stool samples, and G. intestinalis was found in 4 (4.5%) stool samples. In the colonoscopic wash/swab samples of the patients who underwent colonoscopy, 6 (6.8%) G. intestinalis, 1 (1.1%) Cryptosporidium spp. detected. No parasites were detected by ELISA in any of the stool samples or endoscopic washing/swab samples of the patients who underwent colonoscopy. No parasites were detected in stool and wash/swab samples by the direct examination method. When the incidence of G. intestinalis in washing/swab samples taken from patients who underwent endoscopy and colonoscopy was statistically compared, the difference was found to be significant (p<0.05). When the incidence of G. intestinalis in the stools of patients who underwent endoscopy was compared, the difference between genders was found to be significant (p<0.05).

Conclusion: In patients with gastrointestinal complaints and undergoing endoscopy and colonoscopy, investigation of the presence of parasites by stool examination with direct microscopy may be insufficient. In addition to the direct examination of the stool sample, it is thought that the investigation of parasite antigens in the wash/swab materials that can be easily taken during the endoscopy and colonoscopy procedure is necessary and critical in the diagnosis.

Amaç: Bu çalışmada, farklı ön tanılarla endoskopi ve/veya kolonoskopi yapılan hastalardan işlem sırasında alınan örneklerde ve aynı hastaların dışkılarında Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp.’nin varlığının ELISA ve direkt mikroskobi yöntemleri ile araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Endoskopi yapılan 49, kolonoskopi yapılan 39 hasta olmak üzere toplam 88 hastadan endoskopik ve kolonoskopik yıkama/sürüntü materyali ve ayrıca aynı hastalardan dışkı örnekleri alınmıştır. Alınan tüm örnekler parazitoloji laboratuvarına aynı gün getirilerek direkt mikroskobik incelemeleri yapılmış, ELISA uygulanıncaya kadar -20 °C’de saklanmıştır.

Bulgular: Tüm örnekler direkt mikroskobi ve ELISA yöntemi ile incelenmiştir. ELISA yöntemiyle yapılan incelemelerde; dışkı örneklerinin, 2’sinde (%2,3) E. histolytica, 4’ünde (%4,5) ise G. intestinalis saptanmıştır. Kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik yıkama/sürüntü örneklerinin 6’sında (%6,8) G. intestinalis, 1’inde (%1,1) Cryptosporidium spp. saptanmıştır. Kolonoskopi yapılan hastaların dışkı örneklerinin hiçbirinde ve endoskopik yıkama/sürüntü örneklerinde ELISA ile parazit varlığı saptanmamıştır. Direkt inceleme yöntemiyle dışkı ve yıkama/sürüntü örneklerinde parazit saptanmamıştır. Endoskopi ve kolonoskopi yapılan hastalardan alınan yıkama/sürüntü örneklerinde G. intestinalis görülme durumu istatistiksel olarak karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Endoskopi yapılan hastaların dışkılarında G. intestinalis görülme durumu karşılaştırıldığında cinsiyetler arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Gastrointestinal şikayeti olan, ve endoskopi ve kolonoskopi yapılan hastalarda direkt mikroskobi ile dışkı incelemesi ile parazit varlığının araştırılması yetersiz kalabilmektedir. Dışkı örneğinin direkt incelemesinin yanında endoskopi ve kolonoskopi işlemi sırasında kolayca alınabilecek yıkama/sürüntü materyallerinde parazit antijenlerinin araştırılmasının tanı koymada gerekli ve önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords: ELISA endoscopy; Entamoeba histolytica; colonoscopy; Giardia intestinalis; Cryptosporidium spp..

MeSH terms

  • Colonoscopy
  • Cryptosporidiosis* / diagnosis
  • Cryptosporidiosis* / epidemiology
  • Cryptosporidium*
  • Entamoeba histolytica*
  • Female
  • Giardia lamblia*
  • Humans
  • Male