Evaluation of Aerobic Conjunctival Flora in Patients with Demodex Blepharitis

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):301-306. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.88942.

Abstract

Objective: Demodex species are frequently found in blepharitis cases. This study aimed to compare the conjunctival flora of eyes with Demodex-positive blepharitis and Demodex-negative blepharitis with healthy individuals.

Methods: Eyelash epilation was performed to detect Demodex from 44 eyes of 44 patients with chronic blepharitis and 44 eyes of 44 healthy controls and examined under a microscope. A conjunctival swab was taken from the same eye and inoculated on eosin methylene blue agar, Sabouraud dextrose agar, chocolate agar, and 5% sheep blood agar. Aerobic conjunctival flora was evaluated among Demodex-positive blepharitis, Demodex-negative blepharitis and healthy eyes.

Results: Demodex spp. was detected in 3 (6.8%) of 44 healthy controls and 24 (54.5%) of 44 patients with blepharitis. The most frequently isolated bacteria in healthy controls were coagulase-negative Staphylococci (CNS) spp. (n=32, 72.7%), Streptococcus spp. (n=16, 36.4%), Corynebacterium spp. (n=13, 29.5%). The most frequently isolated bacteria in Demodex-positive blepharitis were CNS spp. (n=14, 58.3%), Staphylococcus aureus (n=11, 45.8%), Corynebacterium spp. (n=7, 29.2%). In Demodex-negative blepharitis, CNS (n=10, 50.0%), S. aureus (n=10, 50.0%), Corynebacterium spp. (n=5, 25.0%) were most commonly isolated. S. aureus growth was significantly increased in the Demodex negative and positive blepharitis groups compared with the healthy group (p=0.001 and p=0.002, respectively). Although CNS spp. growth decreased in both groups with Demodex-negative and positive blepharitis compared with the healthy group; the decrease was significant only in those with Demodex-negative blepharitis (p=0.045). In terms of other bacterial growth, there was no significant difference between healthy eyes and Demodex positive and negative eyes with blepharitis.

Conclusion: We found that Demodex blepharitis has no significant effect on conjunctival flora. Blepharitis itself may be the main factor in changes in the conjunctival flora.

Amaç: Demodex türleri blefarit olgularında sıklıkla bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Demodex pozitif ve Demodex negatif blefaritli gözlerin konjonktival florasını sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Kronik blefarit tanısı almış 44 hastanın 44 gözünden ve 44 sağlıklı kontrolün 44 gözünden Demodex spp. tespiti için kirpik epilasyonu yapıldı. Kirpikler mikroskopta incelendi. Ayrıca aynı gözlerden konjonktivadan sürüntü alındı ve eozin metilen blue agar, sabouraud dekstroz agar, çikolata agar and %5 kanlı agara ekim yapıldı. Demodex pozitif blefarit, Demodex negatif blefarit ve sağlıklı gözler arasında aerobik konjonktival flora değerlendirildi.

Bulgular: Kırk dört sağlıklı kontrolün 3’ünde (%6,8) ve 44 blefaritli hastanın 24’ünde (%54,5) Demodex spp. saptandı. Sağlıklı gözlerde en sık izole edilen bakteriler, koagülaz negatif stafilokok (CNS) (n=32, %72,7), Streptococcus spp. (n=16, %36,4) ve Corynebacterium spp. (n=13, %29,5) türleriydi. Demodex pozitif blefaritte en sık izole edilen bakteriler CNS (n=14, %58,3), Staphylococcus aureus (S. aureus) (n=11, %45,8), Corynebacterium spp. (n=7, %29,2) idi. Demodex negatif blefaritte ise en sık CNS spp. (n=10, %50,0) ve S. aureus (n=10, %50,0), Corynebacterium spp. (n=5, %25,0) izole edildi. Staphylococcus aureus üremesi Demodex negatif ve pozitif blefarit gruplarında sağlıklı gruba göre anlamlı olarak artmıştı (sırasıyla p=0,001 ve p=0,002). Demodex negatif blefaritli grupta ve Demodex pozitif blefaritli grupta koagülaz negatif Staphylococcus üremesi sağlıklı gruba göre azalırken, bu azalma sadece Demodex negatif blefaritli grupta anlamlıydı (p=0,045). Diğer bakteri üremeleri açısından, sağlıklı gözler ile Demodex pozitif ve negatif blefaritli gözler arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Demodex blefaritinin konjonktival flora üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını tespit ettik. Blefaritin kendisi, konjonktival floradaki değişimi belirlemede ana faktör olabilir.

Keywords: Demodex; blepharitis; conjunctiva; flora.

MeSH terms

  • Agar
  • Animals
  • Blepharitis*
  • Culture Media
  • Sheep
  • Staphylococcus aureus

Substances

  • Agar
  • Culture Media