Allele Specific Polymerase Chain Reaction (AS-PCR) Assay to Detect Knockdown and Acetylcholinesterase Mutations in Anopheles superpictus

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):307-311. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.20592.

Abstract

Objective: The study aims to determine the presence of L1014F, L1014S, L1014C alleles, which are responsible for knockdown resistance and Ace-1 G119S alleles, which are responsible for acetylcholinesterase insensitivity in Anopheles superpictus, the secondary vector of malaria in Turkey.

Methods: In this study, 60 Anopheles superpictus adult females were collected from Aydın, Denizli, and Muğla provinces. Then, allele-specific primers for kdr L1014F, L1014S, and L1014C alleles, and the Ace-1 G119S allele were designed. The presence of these alleles was screened in three Anopheles superpictus populations by allele-specific polymerase chain reaction.

Results: Although L1014S allele frequency was too low in Aydın, Muğla, and Denizli populations, neither kdr L1014F and L1014C nor Ace-1 G119S mutations were found in any population.

Conclusion: In this study, kdr L1014S mutation was detected for the first time in the Aegean Anopheles superpictus populations.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sıtmanın ikincil vektörü olan Anopheles superpictus’ta knockdown direncinden sorumlu olan L1014F, L1014S, L1014C allellerinin ve asetilkolinesteraz duyarsızlığından sorumlu olan Ace-1 G119S allellerinin varlığını tespit etmektir.

Yöntemler: Aydın, Denizli ve Muğla illerinden 20’şer adet Anopheles superpictus ergin dişileri toplanmıştır. Daha sonra knockdown direncinden sorumlu olan L1014F, L1014S ve L1014C allellerine ve Ace-1 G119S alleline özgü primerler tasarlanarak allele özgü polimeraz zincir reaksiyonu ile bu üç Anopheles superpictus popülasyonunda bu allellerin varlığı taranmıştır.

Bulgular: Aydın, Muğla ve Denizli popülasyonlarında çok düşük oranda L1014S mutasyonuna rastlanmakla birlikte, popülasyonların hiçbirinde ne kdr L1014F ve L1014C; ne de Ace-1 G119S mutasyonuna rastlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak, ilk kez Anopheles superpictus Ege bölgesi popülasyonlarında kdr L1014S mutasyonu tespit edilmiştir.

Keywords: Anopheles superpictus; knockdown; acetylcholinesterase; allele-specific primer.

MeSH terms

  • Acetylcholinesterase* / genetics
  • Alleles
  • Animals
  • Anopheles* / genetics
  • Female
  • Mosquito Vectors
  • Mutation
  • Polymerase Chain Reaction

Substances

  • Acetylcholinesterase