Effect of Education and Regular Examination on the Prevalence of Head Louse Infestations in Adana

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):327-333. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.24006.

Abstract

Objective: The current study provides training to parents and teachers about pediculosis in schools in three villages in Adana to measure their knowledge level by conducting surveys and to determine the prevalence of pediculosis in these foci.

Methods: Pre- and post-questionnaires including 30 questions about pediculosis were handed to parents and teachers. The answers were analyzed with the Pearson correlation analysis. Overall, 418 school pupils s were examined for lice. The results of the head louse control were analyzed by the chi-square test and t-test.

Results: We observed that the level of awareness increased in parents and teachers. Additionally, the gender of both teachers and parents was determined as the most important factor in increasing this awareness. Because of interventions for the control of head and lice, the prevalence of pediculosis decreased from 15.22% to 1.71%.

Conclusion: It is very important that parents and teachers are aware of the health problems related to pediculosis, while regular combing of school children may be essential for the control of this common infestation.

Amaç: Çalışmamızın amacı, Adana ilinde üç köyde bulunan okullarda pediküloz konusunda ailelere ve öğretmenlerin bilgi düzeylerini eğitimler vererek, ve anketler yardımıyla ölçmek, ve bu odaklarda pediküloz prevalansını belirlemektir.

Yöntemler: Ebeveynlere ve öğretmenlere pediküloz ile ilgili 30 sorudan oluşan ön ve son anket uygulanmıştır. Anketlere verdikleri cevaplar Pearson korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Üç okulda yapılan dört saç biti kontrolünde, ortalama 418 öğrenci taranmıştır. Kontroller sonucunda elde edilen bulgular ki-kare testi ve t-testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Ebeveynler ve öğretmenlerin pedikülozis hakkındaki farkındalık düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca hem öğretmenlerin hem de velilerin cinsiyet durumu bu farkındalığın artmasında en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Düzenli kontroller sonrasında pediküloz prevalansının %15,22’den %1,71’e düştüğü görülmüştür.

Sonuç: Velilerin ve öğretmenlerin, öğrencilerin karşılaştıkları pediküloz gibi sağlık sorunlarının farkında olmaları çok önemlidir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, bu yaygın istilanın kontrolü için okul çocuklarının düzenli taranmasının gerekli olabileceğini göstermiştir.

Keywords: Head lice; education; pediculosis; combing; prevalence.

MeSH terms

  • Animals
  • Child
  • Educational Status
  • Humans
  • Lice Infestations* / epidemiology
  • Lice Infestations* / prevention & control
  • Pediculus*
  • Prevalence