Adjunctive Agent for Treating Scabies: In vitro Killing Activity of Permethrin and Tea Tree Oil on Sarcoptes scabiei Collected from Patients

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):334-338. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.29494.

Abstract

Objective: Recently, there has been a serious increase in cases of scabies. The number of patients who do not benefit from the current treatment agents is also quite high. There are publications showing that scabies mites are permethrin-resistant and ivermectin. The treatment with scabicides usually lasts for several hours and usually the treatment is repeated for at least another time, which reduces the patient's compliance with the treatment, especially in pediatric patients where the toxic effects of the products are more pronounced. Therefore there is a need for treatment modalities that are less toxic to humans. To observe the in vitro effect of tea tree oil (TTO) on S. scabiei and to compare it with those of permethrin.

Methods: Scabies specimens were removed from the patient and examined using a digital microscope. Parasites that were not damaged during sampling, and showed full motion were included in the study. No treatment was applied to the patients before removal of the mites. A total of 40 parasites were included in the study, with 10 parasites in each group. Immersion oil was applied to the control group, 5% permethrin to the first treatment group, while 5% and 25% TTO were used for the second and third study groups.

Results: The mean survival time (ST) of scabies mites in the 5% permethrin group was 350±31.3 min, while this for 5% TTO group 180±15.1 min and 120±13.3 min in the 25% TTO group. The mean ST of the sarcoptes in the control group was 2.820±90 min. The mean ST between the control, permethrin and TTO groups was statistically significant (p=0.03). ST between 5% and 25% TTO groups was also statistically significant (p=0.04). There were no statistical differences between permethrin and 5% or 25% TTO.

Conclusion: TTO has an acaricidal effect on S. scabiei. Although not used as the treatment of choise, it can be used as a supportive agent. Since it shows an acaricidal effect within a short time, it could be used as a shampoo or shower gel to enhance the acaricidal activity of another scabicide.

Amaç: Son zamanlarda uyuz olgularında ciddi bir artış görülmektedir. Mevcut tedavi ajanlarından fayda görmeyen hasta sayısı da oldukça fazladır. Çalışmalar, mevcut ajanlara direnç olmadığını ve tedavi etkisizliğinin tedaviye uyumsuzluktan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Tedavi ajanları uygulandıktan sonra en az sekiz saat vücutta kalmalı, herhangi bir şekilde vücuttan uzaklaştırıldıysa tekrar uygulanmalıdır. Elbette ki bu durum, hastanın tedaviye uyumunu azaltmaktadır. Özellikle çocuk hastalarda ilacı bu kadar uzun süre vücutta tutmak daha da zordur. Ana etkeni desteklemek için tedaviye uyumu artıran ve daha kısa süreli uygulama gerektiren tedavi modalitelerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, çay ağacı yağının S. scabiei üzerine etkisini in vitro gözlemlemek ve akarisit etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Yöntemler: Uyuz hastalarından tanı amaçlı alınan örnekler dijital mikroskop kullanılarak incelendi. Örnekleme sırasında zarar görmemiş, parçalanmamış ve tam hareketli parazitler çalışmaya dahil edildi. Hastalara herhangi bir tedavi uygulanmadı. Hastalardan teşhis amaçlı alınan atık örnekler incelendi. Her grupta 10 parazit olmak üzere toplam 40 parazit çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubuna immersiyon yağı; çalışma gruplarına %5 permetrin, %5 ve %25 çay ağacı yağı uygulandı.

Bulgular: Kontrol grubu (immersiyon yağı) dışındaki tüm çalışma solüsyonları S. scabiei’yi öldürdü. Ortalama sağkalım süresi (ST) %5 permetrin grubunda 350±31,3 dakika idi. Ortalama ST, %5 TTO grubunda 180±15,1 dakika, %25 TTO grubunda 120±13,3 dakika idi. Kontrol grubundaki sarkoptların ortalama ST’si 47±1,5 saat idi. Kontrol, permetrin ve TTO grubu arasındaki ortalama ST istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,03). %5 ve %25 TTO grupları arasındaki ST de istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,04).

Sonuç: Çay ağacı yağının sarkoptlar üzerinde akarisidal etkisi vardır. Ana tedavi ajanı olarak kullanılmasa da destekleyici ajan olarak kullanılabilir. Akarisidal etkisini kısa sürede gösterdiği için banyo sırasında şampuan, duş jeli vb. formların kullanılması ana tedavi maddesinin etkisini destekleyecektir.

Keywords: Scabies; tea tree oil; sarcopt.

MeSH terms

 • Acaricides* / pharmacology
 • Acaricides* / therapeutic use
 • Animals
 • Child
 • Humans
 • Permethrin / pharmacology
 • Permethrin / therapeutic use
 • Sarcoptes scabiei
 • Scabies* / drug therapy
 • Tea Tree Oil* / pharmacology
 • Tea Tree Oil* / therapeutic use

Substances

 • Permethrin
 • Tea Tree Oil
 • Acaricides