Golgi-to-endosome Protein Pathway, Monkeypox and Malaria: Correspondence

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):360-361. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.26818.
No abstract available

Keywords: Golgi-to-endosome protein; pathway; monkeypox; malaria.

MeSH terms

  • Humans
  • Malaria*
  • Monkeypox*