Hvor ofte bør man gjenta blodprøver?

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Jan 12;143(1). doi: 10.4045/tidsskr.22.0658. Print 2023 Jan 17.
[Article in Norwegian]
No abstract available

MeSH terms

  • Hematologic Tests*
  • Humans