BEST – en ideell modell for tverrfaglig teamtrening

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Jan 24;143(2). doi: 10.4045/tidsskr.22.0788. Print 2023 Jan 31.
[Article in Norwegian]
No abstract available