Investigation of Toxoplasma gondii Seroprevalence in People Keeping Cats and Not Keeping Cats at Their Home in Sivas

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):1-5. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.73745.

Abstract

Objective: Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligate intracellular protozoan and its definitive host is the Felidae family. Toxoplasmosis can be transmitted to humans in many ways. The purpose of the study was to investigate the anti-Toxoplasma IgM and anti-Toxoplasma IgG seropositivity with the ELISA method in people who have cats at home and do not have cats at home, and to reveal the possible relationship between toxoplasmosis and people who keep/contact cats for a long time for any reason at home.

Methods: Between March 2021 and June 2021, blood samples were taken from 91 people who had a cat in their home for at least a year and 91 people who had never had a cat or had no contact with a cat, in Sivas province. Anti-Toxoplasma IgM and anti-Toxoplasma IgG antibodies were investigated in serum samples by the ELISA method. Age, gender, and other socio-demographic criteria were not considered.

Resultsresults: Because of the study, all samples were found to be negative for anti-Toxoplasma IgM. Anti-Toxoplasma IgG seropositivity was detected in 20 (22.0%) of those who had cats at home and 40 (44.0%) of those without cats at home. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of anti-Toxoplasma IgM seropositivity. However, anti-Toxoplasma IgG seropositivity was found to be statistically significant (p=0.002) (p<0.01).

Conclusion: Because of the study, anti-Toxoplasma IgG positivity was found to be higher in those who did not feed/contact cats at home and it was statistically significant. It brings to mind that the reason for the high rate of seropositivity in those without cats at home, may not be only the oocysts excreted from cats, but also the transmission by other non-cat transmission routes may still be important.

Amaç: Zorunlu hücre içi bir protozoon olan Toxoplasma gondii’nin (T. gondii) son konağı Felidae ailesi olup, toksoplazmozun insanlara birçok yolla bulaşabileceği bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı, evinde kedi besleyen ve beslemeyen kişilerde, anti-Toxoplasma IgM ve anti-Toxoplasma IgG seropozitifliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması; evinde herhangi bir nedenle uzun süredir kedi besleyen/temas eden kişiler ile toksoplazmoz arasındaki olası ilişkisinin ortaya konulmasıdır.

Yöntemler: Mart 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında Sivas ilinde, evinde en az bir yıldır kedi besleyen 91 ve evinde hiç kedi beslememiş veya kedi teması olmayan 91 kişiden kan örnekleri alınmış ve serum örneklerinde, ELISA yöntemi ile anti-Toxoplasma IgM ve anti-Toxoplasma IgG antikorları araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet ve diğer sosyo-demografik kriterler göz önünde bulundurulmamıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda, tüm örnekler anti-Toxoplasma IgM yönünden negatif bulunmuştur. Evinde kedi besleyenlerin 20’sinde (%22,0) ve beslemeyenlerin 40’ında (%44,0) anti-Toxoplasma IgG seropozitifliği saptanmıştır. Her iki grup arasında da anti-Toxoplasma IgM seropozitifliği yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken; anti-Toxoplasma IgG seropozitifliği (p=0,002), istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01).

Sonuç: Bilimsel bilgilere göre, kedi beslemenin T. gondii seropozitifliğini artırması tahmin edilebilirken; çalışma sonucunda, evinde kedi beslemeyen/temas etmeyenlerde anti-Toxoplasma IgG pozitifliği daha fazla saptanmış ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Evinde kedi beslemeyenlerde seropozitifliğin fazla çıkmasının nedeninin, toksoplazmoz oluşumundaki etkenin sadece kedilerden atılan ookistlerin olmayabileceğini, kedilerin dışındaki diğer bulaş yollarıyla bulaşmanın da hala önemli olabileceğini akla getirmektedir.

Keywords: ELISA; Toxoplasma gondii; cats; anti-Toxoplasma IgM; anti-Toxoplasma IgG.

MeSH terms

  • Humans
  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin M
  • Seroepidemiologic Studies
  • Toxoplasma*
  • Toxoplasmosis*

Substances

  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin M