Investigation of Anti- Toxoplasma gondii Antibodies in the Hemodialysis Patients with ELISA Method

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):16-21. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.87587.

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the seroprevalence of Toxoplasma gondii in hemodialysis (HD) patients and to reveal the importance of toxoplasmosis as a risk factor in these patients.

Methods: The study was carried out between 26.12.2013 and 01.01.2016 at Van Yüzüncü University Dursun Odabaş the Medical Center on patients with chronic renal failure who entered HD. As the patient group in the study, 150 patients with chronic renal failure who underwent HD; as the control group, 50 people without any known chronic disease and who did not receive any immunosuppressive therapy were included. The ELISA method was used to determine anti-T. gondii IgG and IgM antibody levels. A questionnaire including risk factors that may cause the transmission of T. gondii was applied to the patient and control groups.

Results: In the study, 89 out of total 150 HD patients (59.3%) were found anti-T. gondii IgG antibody seropositive and 4 were (2.7%) anti-T. gondii IgM antibody seropositive. Fourteen of 50 healthy individuals in the group (28%) were anti-T. gondii IgG antibody positive, while none in this group was anti-T. gondii IgM antibody positive. Statistical analysis demonstrated there were separate significant correlations between both anti-T. gondii IgG (p<0.01) and anti-T. gondii IgM antibody (p<0.05) frequencies with chronic renal failure. While there were no statistically significant differences in the prevalence of anti-T. gondii IgG antibody identification based on gender and age groups, there were significant differences between the prevalence of anti-T. gondii IgM antibody based on both gender (p<0.05) and age groups (p<0.05). Some living conditions and habits of the patient group were evaluated statistically, and a significant correlation (p<0.05) was found between eating only raw meatballs and toxoplasmosis seropositivity.

Conclusion: As a result, it was understood that the physicians who monitor of HD patients should assess toxoplasmosis among the risk factors.

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemodiyaziz (HD) hastalarında Toxoplasma gondii’nin seroprevalansını saptamak ve bu hastalarda bir risk faktörü olarak toksoplazmozun önemini ortaya koymaktır.

Yöntemler: Çalışma 26.12.2013-01.01.2016 tarihleri arasında Van Yüzüncü Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, kronik böbrek yetmezliği olup HD’ye giren hastalar üzerinde yürütüldü. Hasta grubu olarak, kronik böbrek yetmezliği olup HD uygulan 150 hasta; kontrol grubunu olarak ise, bilinen herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve herhangi bir immünosüpresif tedavi almayan 50 kişi dahil edildi. Anti-T. gondii IgG ve IgM antikor seviyelerini belirlemek için ELISA yöntemi kullanıldı. Hasta ve kontrol grubuna, T. gondii’nin bulaşmasına neden olabilecek risk faktörlerini içeren bir anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmamızda toplam 150 HD hastasının 89’u (%59,3) anti-T. gondii IgG antikoru, 4’ü (%2,7) IgM antikoru yönünden seropozitif bulunmuştur. Kontrol grubundaki 50 sağlıklı bireyin 14’ü (%28) anti-T. gondii IgG antikoru yönünden pozitif bulunurken, bu grupta IgM antikoru yönünden pozitiflik saptanmamıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, kronik böbrek yetmezliği ile hem anti-T. gondii IgG (p<0,01) hem de IgM antikoru (p<0,05) sıklığı arasında ayrı ayrı anlamlı ilişki saptanmıştır. Çalışmada anti-T. gondii IgG antikorunu belirleme sıklığında cinsiyet ve yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, anti-T. gondii IgM antikorunu belirleme sıklığında hem cinsiyet (p<0,05) hem de yaş grupları (p<0,05) arasında fark belirlenmiştir. Hasta grubuna ait bazı yaşam koşulları ve alışkanlıklar, istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sadece çiğ köfte yeme alışkanlığı ile toksoplazmoz seropozitifliği arasında anlamlı bir ilişki (p<0,05) saptanmıştır.

Sonuç: Sonuç olarak HD hastalarının takibini yapan hekimlerin toxoplasmosisi risk faktörleri arasında değerlendirmesi gerektiği düşünülmüştür.

Keywords: Toxoplasma gondii; hemodialysis patients; seroprevalence.

MeSH terms

 • Antibodies, Protozoan
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 • Humans
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M
 • Kidney Failure, Chronic*
 • Renal Dialysis*
 • Seroepidemiologic Studies

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin M
 • Immunoglobulin G