Prevalence of Haemogregarina stepanowi and Assessment of Some Risk Factors in Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Freshwater Turtles (Testudines: Geoemydidae)

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):22-27. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.38257.

Abstract

Objective: The Balkan terrapin, Mauremys rivulata, is a freshwater turtle. This reptile is exposed to many environmental pollutants and some infectious agents, including Haemogregarina stepanowi parasite. This study was conducted to determine the microscopic prevalence of haemogregarine infection in M. rivulata caught in three different localities (Bozcaada, Gökçeada, and Dardanos) in Çanakkale province of Turkey, and assessment of some risk factors.

Methods: Twenty-four blood samples were collected, thin blood smears were prepared, and the presence of haemogregarine parasites microscopically was screened. Water samples were also taken from the habitats, and these samples were analyzed physiochemically and microbiologically.

Results: Morphological identification was made by detecting the sausage-shaped intra-cytoplasmic developmental stages of H. stepanowi, and thirteen of twenty-four turtles (54.2%) were found to be infected. The prevalence of H. stepanowi was detected as the highest (90.0%) in the Gökçeada district, where the water pollution is higher than in the other localities. A statistically significant relationship was observed between the distribution of the infection and the gender of the turtles, the temperature of the water, the number of faecal coliforms in water and the amount of dissolved oxygen in the water. A statistically significant difference was found between the localities in terms of the prevalence of H. stepanowi infection, and the infection was primarily detected in the Gökçeada district.

Conclusion: This study has significance in providing information regarding haemoparasitic diseases of freshwater turtle, M. rivulata, in Turkey.

Amaç: Balkan çizgili kaplumbağası olarak bilinen Mauremys rivulata, bir tatlı su kaplumbağasıdır. Bu sürüngen, birçok çevresel kirleticiye ve Haemogregarina stepanowi paraziti de dahil olmak üzere bazı enfeksiyöz etkenlere maruz kalmaktadır. Bu çalışma, Çanakkale ilinde üç farklı lokasyonda (Bozcaada, Gökçeada ve Dardanos) yakalanan M. rivulata türü tatlı su kaplumbağalarında hemogregarin enfeksiyonunun mikroskobik prevalansını belirlemek ve bazı risk faktörlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Yirmi dört adet kan örneği alınmış, sürme kan preparatları hazırlanmış ve mikroskobik olarak hemogregarin parazitlerin varlığı taranmıştır. Ayrıca habitatlardan su numuneleri de alınmış ve bu numunelerin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır.

Bulgular: H. stepanowi’nin sosis şeklindeki intrasitoplazmik gelişim evreleri tespit edilerek morfolojik tespit yapılmış ve 24 kaplumbağadan 13’ünün (%54,2) enfekte olduğu belirlenmiştir. H. stepanowi prevalansı su kirliliğinin diğer yerlere göre daha yüksek olduğu Gökçeada ilçesinde en yüksek düzeyde (%90,0) tespit edilmiştir. Enfeksiyonun dağılımı ile kaplumbağaların cinsiyeti, suyun sıcaklığı, sudaki fekal koliform sayısı ve sudaki çözünmüş oksijen miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. H. stepanowi enfeksiyonu prevalansı açısından lokaliteler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış olup, enfeksiyon başlıca Gökçeada ilçesinde tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, tatlı su kaplumbağası M. rivulata'nın Türkiye’deki hemoparaziter hastalıkları hakkında bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır.

Keywords: Blood parasite; freshwater turtle; Çanakkale; morphology; Türkiye.

MeSH terms

  • Animals
  • Fresh Water
  • Prevalence
  • Reptiles
  • Risk Factors
  • Turtles*
  • Water

Substances

  • Water