Monitoring the Trends in Intestinal Parasite Frequencies; 2018 and 2022 Data

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):59-63. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.66376.

Abstract

Objective: Monitoring intestinal parasite frequencies is effective on diagnosis, treatment, and prevention strategies to be developed against these parasites. In this study, it was aimed to reveal the parasite species and frequency data of stool samples in parasitology direct diagnosis laboratory.

Methods: Stool parasitological examination results were obtained retrospectively from our laboratory internal quality control data tables. Data belonging to the year 2018 and 2022 were compared retrospectively.

Results: Annual parasites detected in stool samples were 388 of 4.518, and 710 of 3.537, in 2018 and 2022, respectively. Frequency of parasite detection in stool samples was found to be significantly higher in 2022 (p<0.0001). Number of stools with more than one parasite was 12 and 30 in 2018 and 2022, respectively. Incidence of infection with more than one parasite was significantly higher in 2022 (p=0.0003). Five most common parasite species were Blastocystis spp., Enterobius vermicularis, Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis and Entamoeba histolytica in 2018, respectively; and Cryptosporidium spp., Blastocystis spp., Cyclospora spp., Entamoeba dispar and Giardia intestinalis, in 2022, respectively. Cryptosporidium spp., Cyclospora spp. and Entamoeba dispar increased significantly, while Blastocystis spp. and Enterobius vermicularis decreased significantly, in 2022.

Conclusion: According to the data obtained, causative agents for intestinal parasitic infections were protozoans, especially Cryptosporidium spp. It has been concluded that tightening the measures for protection of water with one health approach and improving the education and habits of society on personal hygiene and food safety can be effective in reducing the frequency of intestinal parasite infections in our region.

Amaç: İntestinal parazit sıklıklarının takip edilmesi, bu parazitlere karşı geliştirilecek olan tanı, tedavi ve korunma stratejileri üzerinde etkilidir. Bu çalışmada parazitoloji direkt tanı laboratuvarında dışkı örneklerinde saptanan parazit tür ve sıklık verilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Dışkı parazitolojik inceleme sonuçları laboratuvarımızın 2018 yılı ve 2022 yılı iç kalite kontrol veri tablolarından elde edilerek karşılaştırıldı.

Bulgular: 2018 yılında kabul edilen 4,518 dışkı örneğinin 388’inde, 2022 yılında kabul edilen 3,537 dışkı örneğinin ise 710’unda parazit tespit edilmiştir. 2022 yılında dışkı örneklerinde parazit tespit sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,0001). Birden fazla parazite rastlanan dışkı sayısı 2018 yılında 12, 2022 yılında 30’dur. Birden fazla etken ile enfeksiyon görülme sıklığı 2022 yılında 2018 yılına göre anlamlı olarak yüksektir (p=0,0003). En sık rastlanan beş parazit türü 2018 yılında sırasıyla Blastocystis spp., Enterobius vermicularis, Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica; 2022 yılında ise sırasıyla Cryptosporidium spp., Blastocystis spp., Cyclospora spp., Entamoeba dispar ve Giardia intestinalis olarak kaydedilmiştir. 2018 yılına göre 2022 yılında Cryptosporidium spp., Cyclospora spp. ve Entamoeba dispar görülme sıklığı anlamlı olarak artarken, Blastocystis spp. ve Enterobius vermicularis görülme sıklığı anlamlı olarak azalmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen verilere göre laboratuvarımızın hizmet verdiği bölgede intestinal paraziter enfeksiyonlara başta Cryptosporidium spp. olmak üzere protozoon parazitler neden olmaktadır. Tek sağlık yaklaşımı ile insani kullanım amaçlı suların korunmasına yönelik önlemlerin artırılmasının, toplumun kişisel hijyen ve gıda güvenliği konusundaki eğitim ve alışkanlıklarının geliştirilmesinin bölgemizdeki intestinal parazit enfeksiyonlarının sıklığının azaltılmasında etkili olabileceği kanaatine varılmıştır.

Keywords: Intestinal parasites; frequency; Cryptosporidium spp..

MeSH terms

  • Animals
  • Blastocystis*
  • Cryptosporidiosis*
  • Cryptosporidium*
  • Cyclospora*
  • Entamoeba*
  • Enterobius
  • Intestinal Diseases, Parasitic*
  • Parasites*
  • Retrospective Studies