The Significance of Opportunistic Parasitosis and Blastocystosis in Patients with Gastric Cancer: a Study with Control Group

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Dec 27;47(4):220-223. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.33042.

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of opportunistic parasites and Blastocystis spp. in patients with gastric cancer (CA) and to determine the significance of these parasite.

Methods: The patient group and the control group were composed of 100 people each. The stool samples were examined under the microscope for intestinal parasites with the native-Lugol method. Then, samples were multiplied by formol-ethyl acetate method and stained with modified acid-fast method.

Results: Intestinal parasite positivity was indicated in 14% of the gastric CA, and 2% of the healthy individuals (p=0.001). Blastocystis spp. (p=0.009) was identified in 11%, Cryptosporidium spp. was identified in 4%, G. intestinalis was identified in 2%, and C. cayetanensis was identified in 1% of the patient group. There were significant differences between the intestinal parasite positivity (p=0.012), abundant Blastocystis spp. positivity (p=0.041) and all Blastocystis spp. positivity (p=0.037) in patient and control groups. Most of the patients who were positive for parasites had diarrhea.

Conclusion: Based findings, it was concluded that it would be beneficial to evaluate gastric CA patients, especially those with diarrhea, for intestinal parasites.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mide kanserli (KA) hastalarda fırsatçı parazitler ve Blastocystis spp. görülme sıklığını belirleyerek bu parazitlerin önemini ortaya çıkarmaktır.

Yöntemler: Hasta grubu ve kontrol grubu 100’er kişiden oluşturuldu. Dışkı örnekleri, nativ-Lugol yöntemi ile intestinal parazitler yönünden mikroskop altında incelendi. Daha sonra örnekler formol-etil asetat yöntemi ile çoklaştırıldı ve modifiye asit-fast yöntemi ile boyandı.

Bulgular: Mide KA’lı hastaların %14’ünde ve sağlıklı bireylerin %2’sinde intestinal parazit pozitifliği saptandı (p=0,001). Hasta grubunun %11’inde Blastocystis spp. (p=0,009), %4’ünde Cryptosporidium spp., %2’sinde G. intestinalis ve %1’inde C. cayetanensis saptandı. Hasta ve kontrol grupları arasında intestinal parazit pozitifliği (p=0,012), Blastocystis spp. pozitifliği (p=0,037) ve bol Blastocystis spp. pozitifliği (p=0,041) yönünden anlamlı farklılıklar vardı. Parazit pozitif olan hastaların çoğunda ishal vardı.

Sonuç: Bulgulara dayalı olarak, özellikle ishalli mide KA hastalarının bağırsak parazitleri açısından değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatine varıldı.

Keywords: Blastocystis spp.; Gastric cancer; opportunistic parasites; prevalence.

MeSH terms

 • Blastocystis Infections* / complications
 • Blastocystis Infections* / epidemiology
 • Blastocystis Infections* / parasitology
 • Blastocystis*
 • Control Groups
 • Cryptosporidiosis* / epidemiology
 • Cryptosporidium*
 • Diarrhea / epidemiology
 • Diarrhea / parasitology
 • Feces / parasitology
 • Humans
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / epidemiology
 • Prevalence
 • Stomach Neoplasms* / epidemiology