Spread of Intestinal Parasites in Patients Presenting with Gastrointestinal Complaints

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Dec 27;47(4):224-228. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.93585.

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the prevalence of intestinal parasites in patients admitted to University of Health Sciences Türkiye (UHS) Van Training and Research Hospital.

Methods: A total of 300 patients between the ages of 18-90 who applied to UHS Van Training and Research Hospital with gastrointestinal complaints and were referred to the parasitology laboratory between September 2021 and December 2021, and 100 patients without any chronic disease and gastrointestinal complaints in the control group were included in the study. Stool samples taken from patients included in the study and individuals in the control group were analyzed by native-lugol and modified acid-fast staining methods.

Results: In the study, intestinal parasites were detected in 41 (13.3%) of 300 patients in the patient group and in seven (7%) of 100 individuals in the control group. The highest rate of Blastocystis species (Blastocystis spp.) (5.7%) was found in the patient group. Entamoeba coli 3%, G. intestinalis 2.7% and Cryptosporidium species (Cryptosporidium spp). 2.3% were found among the other species detected. In addition, a statistically significant correlation was found between the incidence of parasites and abdominal pain (p=0.022) and nausea (p=0.029).

Conclusion: As a result; it was concluded that intestinal parasites are still an important health problem in patients with gastrointestinal complaints and intestinal parasites should definitely be considered in this patient group.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin prevalansını belirlemektir.

Yöntemler: Çalışmaya, Eylül 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gastrointestinal şikayetlerle başvurup parazitoloji laboratuvarına yönlendirilen 18-90 yaş aralığında toplam 300 hasta, kontrol grubuna herhangi bir kronik hastalığı ve gastrointestinal şikayeti olmayan 100 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalardan ve kontrol grubundaki bireylerden alınan dışkı örnekleri, nativ-lugol ve modifiye asit-fast boyama yöntemleri ile incelendi.

Bulgular: Çalışmada hasta grubundaki 300 hastanın 41’inde (%13,3), kontrol grubundaki 100 bireyin ise 7’sinde (%7) bağırsak paraziti saptandı. Hasta grubunda en yüksek oranda Blastocystis türleri (Blastocystis spp.) (%5,7) saptandı. Saptanan diğer türlerden Entamoeba coli %3, G. intestinalis %2,7 ve Cryptosporidium türleri (Cryptosporidium spp). %2,3 oranında bulundu. Ayrıca parazit görülme sıklığı ile karın ağrısı (p=0,022) ve mide bulantısı (p=0,029) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak; gastrointestinal şikayetleri olan hastalarda bağırsak parazitlerinin hala önemli bir sağlık sorunu olduğu ve bu hasta grubunda intestinal parazitlerin mutlaka akla getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Keywords: Blastocystis hominis; ıntestinal parasites; prevalence; Van.

MeSH terms

 • Adolescent
 • Adult
 • Aged
 • Aged, 80 and over
 • Animals
 • Blastocystis*
 • Cryptosporidiosis*
 • Cryptosporidium*
 • Feces / parasitology
 • Humans
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / epidemiology
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / parasitology
 • Middle Aged
 • Parasites*
 • Prevalence
 • Young Adult