Big Epidemic of Small City: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Dec 27;47(4):229-234. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.39200.

Abstract

Objective: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is the most common tick-borne viral hemorrhagic fever in our country and the world. While investigating the etiology of fever, tick contact should be questioned, especially in rural areas, and CCHF should be remembered. This study aimed to review the characteristics of the cases detected in Bayburt, one of the cities where CCHF is endemic.

Methods: A total of 100 patients aged 16 years and older who were diagnosed with CCHF in our clinic between April 2020 and October 2022 were included in the study. Demographic, epidemiological, and clinical characteristics, treatments, and prognoses of the patients were reviewed retrospectively through the hospital automation system and CCHF information system of The Ministry of Health.

Results: Sixty one (61%) of the patients included in the study were male, and their primary age (± standard deviation) was 50.4±15.7. 77% of the patients engaged in farming and or animal husbandry, and 71% were living in rural areas. The highest number of cases was in June and July. 63% of the patients had a history of a tick bite. At the first presentation, there were complaints of fatigue (95%), generalized body pain (84%), headache (67%), and fever (65%), in order of frequency. Ribavirin was started in 52 (52%) patients. One patient admitted in the late period died, and 99 patients were discharged with good recovery.

Conclusion: CCHF is an important public health problem that has been causing seasonal epidemics in our country for nearly two decades. Although sporadic cases have been reported from almost every region, the disease is endemic in some areas. Since signs and symptoms are not specific, the disease can be easily missed when tick contact is not questioned. Therefore CCHF should be considered in patients presenting with fever and thrombocytopenia in rural areas, especially in the spring and summer months.

Amaç: Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde ve dünyada en sık görülen kene kaynaklı viral kanamalı ateştir. Ateş etiyolojisi araştırılırken, özellikle kırsal kesimde kene teması mutlaka sorgulanmalı ve KKKA unutulmamalıdır. Bu çalışmada KKKA’nın endemik olarak görüldüğü şehirlerden Bayburt’ta tespit edilen olguların özelliklerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 16 yaş ve üzerinde olan, Nisan 2020 ve Ekim 2022 tarihleri arasında kliniğimizde kesin KKKA tanısı konulan 100 hasta dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve prognozları hastane otomasyon sistemi ve Sağlık Bakanlığı KKKA bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 61’i (%61) erkekti, yaş ortalamaları (± standart sapma) 50,4±15,7’ydi. Hastaların %77’si çiftçilik ve/veya hayvancılıkla uğraşmakta, %71’i kırsal alanda yaşamaktaydı. En fazla Haziran ve Temmuz aylarında olgu görülmüştü. Hastaların %63’ünde kene tutunma öyküsü vardı. İlk başvuruda sıklık sırasına göre halsizlik (%95), yaygın vücut ağrısı (%84), baş ağrısı (%67), ateş (%65) şikayetleri mevcuttu. Hastaların 52’sine (%52) ribavirin başlandı. Geç dönemde başvuran bir hasta kaybedildi, 99 hasta şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: KKKA ülkemizde yaklaşık yirmi yıldır mevsimsel epidemiler yaparak seyreden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hemen her bölgeden sporadik olgular bildirilmekle birlikte bazı bölgelerde hastalık endemiktir. Belirti ve bulguları spesifik olmadığı için kene teması sorgulanmadığında hastalık kolaylıkla atlatılabilir. Bu yüzden kırsal kesimde özellikle bahar ve yaz aylarında, ateş ve trombositopeni ile başvuran hastalarda KKKA akla gelmelidir.

Keywords: Crimean-congo hemorrhagic fever; epidemiology; tick bite.

MeSH terms

 • Animals
 • Cities
 • Female
 • Hemorrhagic Fever Virus, Crimean-Congo*
 • Hemorrhagic Fever, Crimean* / drug therapy
 • Hemorrhagic Fever, Crimean* / epidemiology
 • Humans
 • Male
 • Retrospective Studies
 • Tick Bites*
 • Ticks*