Studies on the Determination of Ectoparasites and the Prevalence Rate in Cattle in İzmir, Aydın and Muğla Regions

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Dec 27;47(4):244-248. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.18209.

Abstract

Objective: The aim of the study is to determine the prevalence rates of ectoparasites (external parasites) seen in cattle in Muğla, Aydın and İzmir regions.

Methods: For ectoparasite screening, a total of 1,353 cattle breeds from Muğla, Aydın and İzmir regions were included in the study. Ectoparasite samples were collected with the help of hand, forceps, comb and scalpel, brought to the laboratory in plastic containers containing 70% alcohol and examined under a microscope.

Results: In the study, 191 (14.12%) of 1,353 cattle were infested with external parasites. Of the cattle, 138 (72.25%) ticks, 24 (12.57%) lice, 9 (4.71%) tabanid, 8 (4.19%) hippoboscid, 7 (3.66%) fleas and 5 (2.62%) mites were detected. Accordingly, 4 tick species in cattle Hyalomma marginatum, Hyalomma excavatum, Hyalomma detritum, Rhipicephalus turanicus, 4 lice species (Bovicola bovis, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematopinus quadripertusus ), 1 mite species (Chorioptes bovis), 2 flea species (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), 1 hippoboscid fly species (Hippobosca equina) ve 3 tabanid fly species (Tabanus bromius, Tabanus exclusus, Philipomyia aprica) diagnosed.

Conclusion: The presence of external parasites varied depending on the frequency of antiparasitic use in cattle.

Amaç: Çalışmanın amacı Muğla, Aydın ve İzmir yörelerindeki sığırlarda görülen ektoparazitlerin (dış parazit) ve yaygınlık oranlarının belirlenmesidir.

Yöntemler: Ektoparazit taraması için Muğla, Aydın ve İzmir yörelerindeki toplam 1.353 adet kültür ırkı sığır çalışmaya dahil edilmiştir. Ektoparazit örnekleri el, penset, tarak ve bistüri yardımı ile toplandı, %70’lik alkol içeren plastik kaplar içinde laboratuvara getirilerek mikroskopta incelendi.

Bulgular: Araştırmada 1.353 sığırın 191’i (%14,1) dış parazitlerle enfeste bulundu. Sığırların 138’inde (%72,3) kene, 24’ünde (%12,6) bit, 9’unda (%4,7) tabanid, 8’inde (%4,2) hippoboscid, 7’sinde (%3,7) pire, 5’inde (%2,6) akar tespit edildi. Buna göre sığırlarda 4 kene (Hyalomma marginatum, Hy. excavatum, Hy. detritum ve Rhipicephalus turanicus), 4 bit (Bovicola bovis, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematopinus quadripertusus), 1 uyuz (Chorioptes bovis), 2 pire (Ctenocephalides canis, Ct. felis),1 hippoboscid (Hippobosca equina) ve 3 tabanid (Tabanus bromius, T. exclusus, Philipomyia aprica) teşhis edilmiştir.

Sonuç: Dış parazit varlığı sığırlarda antiparaziter kullanımı yaygınlığına bağlı olarak değişkenlik göstermiştir.

Keywords: Aydın; Muğla; İzmir; cattle; ectoparasite.

MeSH terms

  • Animals
  • Anoplura*
  • Cattle
  • Diptera*
  • Flea Infestations*
  • Ixodidae*
  • Mites*
  • Prevalence
  • Siphonaptera*
  • Ticks*