Patient Reported Indicator Surveys (Paris): Methodological Considerations of a Field Trial in Slovenia

Zdr Varst. 2024 Mar 1;63(1):30-37. doi: 10.2478/sjph-2024-0005. eCollection 2024 Mar.

Abstract

Introduction: Healthcare systems collect little information about the experiences and outcomes of care from the perspectives of patients. Patient Reported Indicator Surveys (PaRIS) is an OECD initiative to measure the outcomes and experiences of people living with chronic conditions, who are managed in primary care.

Objectives: To evaluate the feasibility of the methodology employed in the Field Trial of the PaRIS survey in Slovenia and propose adjustments to enhance sampling in the Main Survey.

Methods: In 2022, we conducted a cross-sectional observational study in 50 family medicine practices in Slovenia with a target of recruiting 70 patients per practice. We used the Slovenian version of the PaRIS questionnaires, and evaluated sampling and data collection.

Results: The sample contained 21 providers (42.0% response rate) and 454 patients (50.7% response rate). The provider sample did not differ from the population characteristics, while the patient sample differed significantly from the patient population. All providers completed the survey online, in 20.9±11.1 minutes and had 1.5±1.5 restarts. Most patients (74.9%) completed the survey online and needed 36.0±22.6 minutes, and the mean number of restarts was 1.4±2.2.

Conclusion: Based on the results, we recommend conducting a methodology test for quality assessment studies before initiating the main survey. Legal issues should be addressed and considered early when developing the methodology. It is also necessary to be aware of the feasibility of the study in practice, to avoid a low participation rate.

Uvod: Zdravstveni sistemi zbirajo malo podatkov o izkušnjah in izidih oskrbe z zornega kota pacientov. Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (projekt PaRIS) je pobuda OECD za merjenje izidov in izkušenj ljudi s kroničnimi boleznimi, ki so obravnavani na primarnem zdravstvenem nivoju.Cilj je oceniti izvedljivost in ustreznost uporabljene metodologije pilotne izvedbe raziskave PaRIS v Sloveniji in predlagati izboljšave vzorčenja in zbiranja podatkov v glavni raziskavi.

Metode: Leta 2022 smo v Sloveniji izvedli presečno opazovalno študijo v 50 ambulantah družinske medicine, s ciljem povabiti k sodelovanju po 70 pacientov iz vsake ambulante. Uporabili smo slovensko različico vprašalnikov PaRIS. Ocenili smo vzorčenje in zbiranje podatkov.

Rezultati: Vzorec je zajel 21 izvajalcev zdravstvenih storitev (42,0-% odzivnost) in 454 pacientov (50,7-% odzivnost). Vzorec izvajalcev zdravstvenih storitev se ni razlikoval od značilnosti populacije, medtem ko se je vzorec pacientov bistveno razlikoval od populacije pacientov. Vsi izvajalci zdravstvenih storitev so anketo izpolnili prek spleta v 20,9 ± 11,1 minute pri čemer so imeli povprečno 1,5 ± 1,5 ponovnih zagonov. Večina pacientov (74,9 %) je anketo izpolnila prek spleta. Čas izpolnjevanja spletne ankete je bil 36,0 ± 22,6 minute, povprečno število ponovnih zagonov pa 1,4 ± 2,2.

Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko predlagamo, da se pri študijah ocenjevanja kakovosti, test metodologije izvede pred izvedbo glavne raziskave. Pravne prepreke in značilnosti je treba nasloviti in upoštevati zgodaj v razvoju metodologije. Prav tako je treba biti pozoren na izvedljivost študije v praksi, da se prepreči nizka stopnja sodelovanja.

Keywords: Data collection; Indicator Surveys (PaRIS); Patient Reported; Patient experience; Primary care; Quality of healthcare; methodology.

Grants and funding

The authors acknowledge that the project (Assessment of experiences and outcomes of healthcare for patients with chronic non-communicable diseases in family medicine in Slovenia, ID V3-2102) was financially supported by the Slovenian Research Agency. PaRIS is funded by the participating countries and receives a contribution from the European Commission.