Etisk ryggrad i møte med politisk konflikt

Tidsskr Nor Laegeforen. 2024 Jan 26;144(2). doi: 10.4045/tidsskr.24.0034. Print 2024 Feb 13.
[Article in Norwegian]
No abstract available