Undervisning om epilepsi til pasienter og pårørende

Tidsskr Nor Laegeforen. 2024 Jan 26;144(2). doi: 10.4045/tidsskr.23.0794. Print 2024 Feb 13.
[Article in Norwegian]
No abstract available

MeSH terms

  • Epilepsy*
  • Humans
  • Patients