Investigation of Sensitivity of Rapid Diagnosis Tests in Patients with Suspected Malaria

Turkiye Parazitol Derg. 2024 Mar 5;48(1):1-7. doi: 10.4274/tpd.galenos.2024.38358.

Abstract

Objective: Malaria has been eradicated in Türkiye as of 2010, but there are imported cases. In this study, we aimed to compare the diagnostic value of two rapid tests; SD Bioline Malaria Ag Pf/Pan (SD-Pf/Pan) and SD Bioline Malaria Ag Pf/Pv (SD-Pf/Pv) with microscopy and real time-polymerase chain reaction (RT-PCR).

Methods: Blood samples were taken from all participants. Thick drop smears were prepared. Thick drop smears were examined for malaria positive/negative distinction under the light microscopy. Then, two rapid diagnostic tests (SD-Pf/Pan and SD-Pf/Pv) were performed. After DNA extraction from blood samples, RT-PCR was typed. The data were evaluated with SPSS 21 program of statistics.

Results: A total of 30 cases out of 66 suspected malaria cases were detected as positive with microscopy and RT-PCR. Twenty-seven patients were found positive with both SD-Pf/Pan and SD-Pf/Pv tests. Based on the microscopic results as a reference method, SD-Pf/Pan and SD-Pf/Pv rapid diagnostic tests had a 90% sensitivity, 100% specificity, 100% positive predictive value (PPV), and 92.86% negative predictive value (NPV). Based on the RT-PCR results as a reference method, for detection of P. falciparum, both tests had a 95.65% sensitivity, 100% specificity, 100% PPV, and 88.89% NPV. Moreover, while SD-Pf/Pv had a sensitivity, specificity, PPV, and NPV of 100% in detection of P. vivax; SD-Pf/Pan has a 77.78% sensitivity of, 61.90% specificity of, 46.67% PPV, and 86.67% NPV SD-Pf/Pan for detection of PAN.

Conclusion: As a result, high sensitivity and specificity were detected in both kits in the diagnosis of malaria infections caused by P. falciparum and P. vivax. Rapid diagnostic tests can be used safely in diagnosis however the diagnosis should be supported by microscopy and RT-PCR methods when they are applicable.

Amaç: Sıtma, 2010’dan itibaren Türkiye’de eradike edilmiş ancak importe olgular görülmektedir. Çalışmada, SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan (SD-Pf/Pan) ile SD Bioline Malaria Ag P.f/P.v (SD-Pf/Pv) olmak üzere iki hızlı tanı kiti ile mikroskop inceleme ve gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (GZ-PZR) yönteminin karşılaştırılarak hızlı tanı testlerinin tanı değerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı. Kalın damla yaymaları hazırlandı. Işık mikroskobu altında sıtma pozitif/negatif ayrımı açısından kalın damla yaymaları incelendi. Daha sonra SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv olmak üzere iki hızlı tanı testi ile çalışıldı. Kan örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapıldı ve GZ-PZR ile tiplendirildi. Veriler SPSS 21 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Altmış altı sıtma şüpheli hastadan 30’unun mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR ile pozitif olduğu belirlendi. Yirmi yedi hastada hem SD-Pf/Pan hem de SD-Pf/Pv testlerinde pozitif bant elde edildi. Referans olarak mikroskop inceleme yöntemi baz alındığında SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv hızlı tanı testleri %90 duyarlılığa, %100 özgüllüğe, %100 pozitif prediktif değerine (PPV) ve %92,86 negatif prediktif değerine (NPV) sahipti. Referans olarak GZ-PZR sonuçlarına göre, P. falciparum tespiti için her iki testin duyarlılığı %95,65, özgüllüğü %100, PPV %100 ve NPV %88,89’du. Ayrıca SD-Pf/Pv’nin P. vivax tespitinde duyarlılığı, özgüllüğü, PPV ve NPV’i %100 iken; SD-Pf/Pan’ın, PAN tespiti için duyarlılığı %77,78, özgüllüğü %61,90, PPV %46,67 ve NPV %86,67 olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak P. falciparum ve P. vivax’ın neden olduğu sıtma enfeksiyonlarının tanısında her iki kitin de yüksek duyarlılık ve özgüllükte olduğu tespit edildi. Tanıda hızlı tanı testleri güvenle kullanılabilir ancak tanının uygun olduğu durumlarda mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR yöntemleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Keywords: Malaria; rapid diagnosis test; real-time polymerase chain reaction; Hatay.

MeSH terms

  • Humans
  • Malaria* / diagnosis
  • Malaria, Falciparum* / diagnosis
  • Malaria, Vivax* / diagnosis
  • Microscopy
  • Real-Time Polymerase Chain Reaction