Investigation of Head Lice and Intestinal Parasites in Primary and Secondary School in Sivas

Turkiye Parazitol Derg. 2024 Mar 5;48(1):32-38. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.04796.

Abstract

Objective: The purpose of this study was to investigate the prevalence of intestinal parasites and head lice in primary school-aged children and to determine a possible relationship between the co-occurrence of ecto-endoparasites.

Methods: The study were conducted in three schools in the center of Sivas: Sivas Karşıyaka Primary School, Kılavuz İMKB Primary School, and Karşıyaka 27 June Middle School. The presence of head lice and intestinal parasites was investigated in a total of 563 children aged 6 to 17, with 294 girls and 269 boys. Classroom teachers and students were provided with information about intestinal parasites, head lice, and methods of transmission and prevention, and a questionnaire was administered. During the head lice examination, students were inspected with a comb, and samples with nits were examined under a microscope in the laboratory. Cellophane tape and stool samples obtained from the participants were examined on the same day using the native-lugol, flotation, and trichrome staining methods under a light microscope (x10, x40, x100).

Results: Five hundred sixty-three children were evaluated for head lice and 15 (2.6%) were found to be positive. During the examination, only nits were found in 11 students (1.9%), and both adult lice and nymphs were seen in 4 students (0.7%). Head lice were found positive in 2 out of 269 boys (0.7%), while 13 out of 294 girls (4.2%) positive (p<0.05). As a result of stool examination in children, Entamoeba coli was found in 11 (1.95%), Giardia intestinalis in 4 (0.71%), Blastocystis sp. in 14 (2.48%), Enterobius vermicularis in 8 (1.42%) and Taenia spp. in 2 (0.35%). Head lice infestation and Taenia spp. were found to coexist in 2 (0.35%) children.

Conclusion: In conclusion, although there has been a noticeable decrease in head lice and intestinal parasites among primary school-aged children in Sivas province, these conditions are still present, as evidenced by previous studies conducted in our region.

Amaç: Bu çalışma ile Sivas ili ilköğretim çağı çocuklarındaki bağırsak paraziti ve baş biti görülme sıklığının araştırılması, iç ve dış parazitlerin birlikte görülmesi arasındaki muhtemel ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Sivas Karşıyaka İlkokulu, Kılavuz İMKB İlkokulu, Karşıyaka 27 Haziran Ortaokulu olmak üzere Sivas merkezde üç okulda çalışma yürütülmüştür. Çalışmada 6-17 yaş arasında değişen, 294’ü kız ve 269’u erkek olmak üzere toplam 563 çocukta baş biti ve bağırsak parazitlerinin varlığı araştırılmıştır. Sınıf öğretmenleri ve öğrencilere, bağırsak parazitleri ve baş biti, bulaşma ile korunma yolları hakkında bilgiler verilerek, anket uygulanmıştır. Bit taraması yapılırken öğrenciler tarakla muayene edilerek, sirke bulunan örnekler laboratuvarda mikroskop altında incelenmiştir. Çalışmaya katılanlardan alınan ve nativ-lugol, yüzdürme yöntemi ve trikrom boyama yöntemi uygulanan dışkı örnekleri ve selofanbant aynı gün ışık mikroskobunda (x10, x,40, x100) incelenmiştir.

Bulgular: Baş biti açısından değerlendirilen 563 çocuktan 15’inde (%2,6) pozitiflik saptanmıştır. İnceleme sırasında öğrencilerin 11’inde (%1,9) sadece sirke, 4’ünde (%0,7) ise erişkin bit ve nimfler görülmüştür. Çalışmada 269 erkek çocuğun 2’sinde (%0,7) pozitiflik saptanırken, 294 kız çocuğunun 13’ünde (%4,2) pozitiflik saptanmıştır (p<0,05). Dışkı incelemesi sonucunda, Entamoeba coli 11 (%1,95), Giardia intestinalis 4 (%0,71), Blastocystis sp. 14 (%2,48), Enterobius vermicularis 8 (%1,42), Taenia spp. 2 (%0,35) çocukta saptanmıştır. İki çocukta bit infestasyonu ve Taenia spp. (%0,35) birlikteliği gözlenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, Sivas ilinde ilkokul çağı çocuklarında, daha önce ilimizde yapılan çalışmalar dikkate alındığında belirgin bir azalma göze çarpmakla birlikte hala baş biti ve bağırsak parazitleri saptanmaktadır.

Keywords: Pediculus capitis; intestinal parasites; prevalence; children.

MeSH terms

 • Adult
 • Animals
 • Child
 • Female
 • Humans
 • Intestinal Diseases, Parasitic* / epidemiology
 • Lice Infestations* / epidemiology
 • Male
 • Parasites*
 • Pediculus*
 • Schools