Distribution of Scabies Infestations in Stray Dogs in Bursa Province

Turkiye Parazitol Derg. 2024 Mar 5;48(1):45-50. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.79664.

Abstract

Objective: Scabies infestation is a major parasitic disease affecting both human and animal health worldwide. This study aimed to determine the distribution of scabies infestation in stray dogs in Bursa province.

Methods: The study material was obtained from stray dogs suspected of mange kept in a municipal shelter in Bursa between June 2020 and February 2022. Samples from stray dogs were examined in a laboratory, and dogs with scabies were determined.

Results: During the study, samples were collected from 205 (115 males, 90 females) scabies-suspected stray dogs, 58 (28.29%) of which had scabies. Demodex spp. were detected in 35 of the positive dogs (60.34%) (D. canis, D. injae), 19 (32.76%) Sarcoptes scabiei canis, 2 (3.44%) mixed infestation (Sarcoptes and Demodex), and 2 (3.44%) Otodectes cynotis agents. It was determined that 32 (55.17%) of 58 scabies-positive dogs were male and 26 (44.83%) were female. The association of infestations with age, season, and sex has not been found to be statistically meaningful.

Conclusion: This study identified scabies agents and their prevalence rate in stray dogs of Bursa province, Türkiye.

Amaç: Uyuz enfestasyonları, tüm dünyada hem insan hem de hayvan sağlığını etkileyen önemli paraziter hastalıklardan biridir. Bu çalışmada, Bursa yöresi sokak köpeklerinde uyuz enfestasyonlarının yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmanın materyalini Haziran 2020-Şubat 2022 tarihleri arasında Bursa’da belediye barınağında bakılan uyuz şüpheli sokak köpekleri oluşturmuştur. Sokak köpeklerinden alınan numuneler laboratuvarda incelenerek, uyuz etkeni taşıyan köpekler belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sırasında 205 adet (115 erkek, 90 dişi) uyuz şüpheli sokak köpeğinden numune toplanmış ve bunlardan 58’inde (%28,29) uyuza neden olan etkenlere rastlanmıştır. Pozitif köpeklerin 35’inde (%60,34) Demodex spp. (D. canis, D. injae), 19’unda (%32,76) Sarcopes scabiei var. canis, 2’sinde (%3,44) karışık enfestasyon (Sarcoptes, Demodex) ve 2’sinde de (%3,44) Otodectes cynotis etkenleri tespit edilmiştir. Uyuz pozitif 58 adet köpeğin 32’sinin (%55,17) erkek, 26’sının (%44,83) ise dişi olduğu belirlenmiştir. Enfestasyonların yaş, mevsim ve cinsiyet ile ilişkisi istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Bu çalışma ile Bursa yöresindeki sokak köpeklerinde uyuz etkenleri ve yayılış oranları belirlenmiştir.

Keywords: Dog; scabies; distribution; Bursa.

MeSH terms

  • Animals
  • Dogs
  • Female
  • Humans
  • Laboratories
  • Male
  • Sarcoptes scabiei
  • Scabies* / epidemiology
  • Scabies* / veterinary
  • Seasons