The maps of the lampbrush chromosomes of Triturus (Amphibia Urodela). IV. Triturus vulgaris meridionalis

Chromosoma. 1970;31(3):255-79. doi: 10.1007/BF00321223.
No abstract available

MeSH terms

  • Amphibians*
  • Animals
  • Chromosome Mapping
  • Chromosomes*
  • Cytogenetics
  • Female
  • Mitosis
  • Ovum / cytology