The Chromosomes of Some Lower Chordates

Chromosoma. 1967;21(1):181-8. doi: 10.1007/BF00343643.

MeSH terms

  • Animals
  • Chordata, Nonvertebrate*
  • Chromosomes*
  • DNA / analysis
  • Karyotyping
  • Meiosis
  • Mitosis

Substances

  • DNA