Radiation reaction in ataxia telangiectasia

Am J Dis Child. 1968 Nov;116(5):557-8. doi: 10.1001/archpedi.1968.02100020561022.
No abstract available

MeSH terms

  • Ataxia Telangiectasia / complications*
  • Child
  • Hodgkin Disease / complications
  • Hodgkin Disease / radiotherapy*
  • Humans
  • Male
  • Radiotherapy / adverse effects*