Criteria for Diagnosis and Grading of Salpingitis

Obstet Gynecol. 1983 Jan;61(1):113-4.

MeSH terms

  • Abdomen
  • Female
  • Humans
  • Laparoscopy
  • Pain
  • Salpingitis / diagnosis*