On the etiology of "Scotty Cramp" and "Splay"--two motoring disorders common in the Scottish Terrier breed

Acta Vet Scand. 1982;23(4):550-8. doi: 10.1186/BF03546773.

Abstract

The skull-cap, the meninges, and the dorsal surface of the cerebral cortex were inspected in 20 Scottish Terriers subjected to euthanasia because of severe Scotty Cramp, and in 1 Cocker Spaniel and 2 Scottish Terrier puppies sacrificed because of Splay (inability to stand on the hind legs).

Apparent abnormalities observed in the 12 younger (6 weeks to 18 months old) Scotty Cramp animals were firm medial adhesion of the dura to the skull-cap (all animals), meningeal hemorrhage (10 animals), and bony jags on the inner side of the skull-cap making impressions in the underlying dura and cerebral cortex (8 animals).

Similar bony irregularities causing durai and cortical impressions were observed in 5 out of 8 Scotty Cramp dogs belonging to a senior age group (3 to 11 years old). Meningeal hemorrhage was observed only in 1 animal belonging to this group, but consistent observations were scarified appearance of the dura along the midline and induration around superior cerebral veins medially in the cruciate sulcus.

Meningeal hemorrhage and firm medial adhesion of the dura to the skull-cap were consistent observations in the Splay puppies (6 weeks to 3 months old).

The possibility is discussed that the ultimate cause of Scotty Cramp and Splay may be abnormalities in the development of the parietal and frontal bones, of their interconnection, and of their relation to the underlying meninges. This in turn may exert mechanical, circulatory or other influences causing dysfunction of the cerebral motor cortex.

Skalltak, hjärnhinnor och dorsala hjärnbarken har undersökts makroskopiskt hos 20 skotska terrier som måst avlivas för svår skottekramp, samt hos en cocker spaniel valp och 2 skotska terrier valpar vilka måst avlivas för splay (oförmåga att resa sig på bakbenen).

Synbara abnormiteter hos 12 yngre (6 veckor till 18 man a der gamla) skottekrampshundar var uttalad medial sammanväxning av duran med skalltaket (samtliga djur), hjärnhinneblödningar (10 djur) och bentaggar på insidan av skalltaket, vilka orsakat intryckningar i dura och hjärnbark (8 djur).

Mots varan de bentaggsintryckningar sågs hos 5 av 8 äldre (3 till 11 år gamla) skottekrampshundar. Medial hjärnhinneblödning obser-verades endast hos en hund i den äldre gruppen, men ärrvandling i duran under den sagittala bensuturen hos övriga djur tydde på att dessa tidigare varit utsatta för hjärnhinneblödningar. Vidare sågs hos samtliga äldre djur indurativa förändringar runt de ytliga cerebral-venerna medialt i Sulcus cruciatus.

Uttalad medial sammanväxning av duran med skalltaket och hjärnhinneblödningar observerades hos de 3 splay-valparna (ålder 7 veckor till 3 månader).

Möjligheten diskuteras att den primära orsaken till såväl skotte-kramp som splay må vara en onormal utveckling av frontal- och parie-talbenen, a ν deras sammanfogning och relation till underliggande hjärnhinnor, och att detta i sin tur leder till mekanisk, cirkulatorisk eller annan påverkan på den motoriska hjärnbarken med rörelsestör-ningar som följd.

MeSH terms

 • Animals
 • Brain / pathology
 • Central Nervous System Diseases / complications
 • Central Nervous System Diseases / pathology
 • Central Nervous System Diseases / veterinary*
 • Dog Diseases / etiology*
 • Dog Diseases / pathology
 • Dogs
 • Female
 • Hindlimb
 • Male
 • Muscular Diseases / etiology
 • Muscular Diseases / pathology
 • Muscular Diseases / veterinary*