Meta-analysis/Shmeta-analysis

Am J Epidemiol. 1994 Nov 1;140(9):771-8. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a117324.
No abstract available

MeSH terms

  • Humans
  • Meta-Analysis as Topic*
  • Risk Assessment