Colon adenomatous polyps--do they grow inward?

Lancet. 1997 Jun 28;349(9069):1853-4. doi: 10.1016/S0140-6736(05)63870-6.
No abstract available

MeSH terms

  • Adenomatous Polyps / pathology*
  • Apoptosis
  • Cell Division
  • Colonic Polyps / pathology*
  • Humans
  • Intestinal Mucosa / pathology