Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2000 1
2002 1
2009 1
2010 2
2011 3
2012 3
2013 5
2015 2
2016 4
2017 3
2018 2
2019 2
2020 6
2021 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

36 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: gintsburg al. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
Modulation of Endolysin LysECD7 Bactericidal Activity by Different Peptide Tag Fusion.
Antonova NP, Vasina DV, Rubalsky EO, Fursov MV, Savinova AS, Grigoriev IV, Usachev EV, Shevlyagina NV, Zhukhovitsky VG, Balabanyan VU, Potapov VD, Aleshkin AV, Makarov VV, Yudin SM, Gintsburg AL, Tkachuk AP, Gushchin VA. Antonova NP, et al. Among authors: gintsburg al. Biomolecules. 2020 Mar 12;10(3):440. doi: 10.3390/biom10030440. Biomolecules. 2020. PMID: 32178329 Free PMC article.
Integrated into Environmental Biofilm Chromobacterium vaccinii Survives Winter with Support of Bacterial Community.
Egorova DA, Voronina OL, Solovyev AI, Kunda MS, Aksenova EI, Ryzhova NN, Danilova KV, Rykova VS, Scherbakova AA, Semenov AN, Polyakov NB, Grumov DA, Shevlyagina NV, Dolzhikova IV, Romanova YM, Gintsburg AL. Egorova DA, et al. Among authors: gintsburg al. Microorganisms. 2020 Oct 30;8(11):1696. doi: 10.3390/microorganisms8111696. Microorganisms. 2020. PMID: 33143246 Free PMC article.
Development of adenoviral vector-based mucosal vaccine against influenza.
Tutykhina IL, Logunov DY, Shcherbinin DN, Shmarov MM, Tukhvatulin AI, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Tutykhina IL, et al. Among authors: gintsburg al. J Mol Med (Berl). 2011 Apr;89(4):331-41. doi: 10.1007/s00109-010-0696-0. Epub 2010 Nov 21. J Mol Med (Berl). 2011. PMID: 21104066 Review.
Safety and Immunogenicity of the GamTBvac, the Recombinant Subunit Tuberculosis Vaccine Candidate: A Phase II, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.
Tkachuk AP, Bykonia EN, Popova LI, Kleymenov DA, Semashko MA, Chulanov VP, Fitilev SB, Maksimov SL, Smolyarchuk EA, Manuylov VA, Vasina DV, Gushchin VA, Gintsburg AL. Tkachuk AP, et al. Among authors: gintsburg al. Vaccines (Basel). 2020 Nov 3;8(4):652. doi: 10.3390/vaccines8040652. Vaccines (Basel). 2020. PMID: 33153191 Free PMC article.
36 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page