Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2004 1
2005 1
2007 4
2008 1
2009 4
2010 3
2011 4
2012 6
2013 11
2014 5
2015 10
2016 4
2017 9
2018 13
2019 4
2020 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

78 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[4-tert-Butyl-2,6-bis-(di-phenyl-meth-yl)phenolato-κO]dieth-yl(tetra-hydro-furan-κO)aluminium.
Minyaev ME, Nifant'ev IE, Churakov AV, Shlyahtin AV. Minyaev ME, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 2018 Jan 26;74(Pt 2):221-224. doi: 10.1107/S2056989018001172. eCollection 2018 Feb 1. Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 2018. PMID: 29850058 Free PMC article.
Hypercoordinated Oligosilanes Based on Aminotrisphenols.
Aghazadeh Meshgi M, Zaitsev KV, Vener MV, Churakov AV, Baumgartner J, Marschner C. Aghazadeh Meshgi M, et al. Among authors: Churakov AV. Version 2. ACS Omega. 2018 Aug 31;3(8):10317-10330. doi: 10.1021/acsomega.8b01402. ACS Omega. 2018. PMID: 30198007 Free PMC article.
Pharmaceutical salts of emoxypine with dicarboxylic acids.
Manin AN, Voronin AP, Drozd KV, Churakov AV, Perlovich GL. Manin AN, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr C Struct Chem. 2018 Jul 1;74(Pt 7):797-806. doi: 10.1107/S2053229618007386. Epub 2018 Jun 5. Acta Crystallogr C Struct Chem. 2018. PMID: 29973419
Crystal structure of 4-[(3-methyl-but-3-eno-yl)-oxy]phenyl 4-n-hexyl-oxybenzoate.
Kuz'mina LG, Konstantinov II, Churakov AV, Navasardyan MA. Kuz'mina LG, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 2017 Jun 20;73(Pt 7):1052-1055. doi: 10.1107/S2056989017008568. eCollection 2017 Jul 1. Acta Crystallogr E Crystallogr Commun. 2017. PMID: 28775881 Free PMC article.
2-(1H-Imidazol-1-yl)-4-[3-(trifluoro-meth-yl)phen-yl]-1,3-thia-zole.
Kudryavtsev KV, Churakov AV, Guh JH. Kudryavtsev KV, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2013 Feb 1;69(Pt 2):o238. doi: 10.1107/S1600536813000615. Epub 2013 Jan 16. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2013. PMID: 23424517 Free PMC article.
4-[(1RS,5RS,7SR)-5-Methyl-2,4-dioxo-3,6-diaza-bicyclo-[3.2.1]octan-7-yl]benzonitrile.
Kudryavtsev KV, Churakov AV. Kudryavtsev KV, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012 Jun 1;68(Pt 6):o1718. doi: 10.1107/S1600536812020156. Epub 2012 May 16. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012. PMID: 22719507 Free PMC article.
6-Benzyl-2-methyl-1,3-bis-(penta-fluoro-phen-yl)-1,3,6,2-triaza-alumocane.
Kireenko MM, Zaitsev KV, Churakov AV, Zaitseva GS, Karlov SS. Kireenko MM, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012 Nov 1;68(Pt 11):m1385-6. doi: 10.1107/S1600536812042560. Epub 2012 Oct 20. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012. PMID: 23284360 Free PMC article.
syn-3-(4-Chloro-benz-yl)-1,5-dimethyl-3,7-diaza-bicyclo-[3.3.1]nonan-9-ol.
Kudryavtsev KV, Vatsadze SZ, Semashko VS, Churakov AV. Kudryavtsev KV, et al. Among authors: Churakov AV. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012 Aug 1;68(Pt 8):o2373. doi: 10.1107/S1600536812030310. Epub 2012 Jul 7. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2012. PMID: 22904836 Free PMC article.
Supramolecular Organogels Based on N-Benzyl, N'-Acylbispidinols.
Medved'ko AV, Dalinger AI, Nuriev VN, Semashko VS, Filatov AV, Ezhov AA, Churakov AV, Howard JAK, Shiryaev AA, Baranchikov AE, Ivanov VK, Vatsadze SZ. Medved'ko AV, et al. Among authors: Churakov AV. Nanomaterials (Basel). 2019 Jan 11;9(1):89. doi: 10.3390/nano9010089. Nanomaterials (Basel). 2019. PMID: 30641896 Free PMC article.
78 results
Jump to page
Feedback