Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2006 1
2007 2
2008 2
2009 4
2010 5
2011 6
2012 4
2013 8
2014 8
2015 6
2016 14
2017 14
2018 11
2019 14
2020 15
2021 17
2022 10
2023 11
2024 4

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

136 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: mardanov av. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
Metagenome of the Siberian Underground Water Reservoir.
Kadnikov VV, Frank YA, Mardanov AV, Beletsky AV, Karnachuk OV, Ravin NV. Kadnikov VV, et al. Among authors: mardanov av. Genome Announc. 2017 Nov 22;5(47):e01317-17. doi: 10.1128/genomeA.01317-17. Genome Announc. 2017. PMID: 29167252 Free PMC article.
CAR1 as a new selective marker for genetic engineering of wine yeasts.
Urakov VN, Mardanov AV, Alexandrov AI, Ruzhitskiy AO, Ravin NV, Kushnirov VV. Urakov VN, et al. Among authors: mardanov av. J Microbiol Methods. 2023 Nov;214:106840. doi: 10.1016/j.mimet.2023.106840. Epub 2023 Oct 10. J Microbiol Methods. 2023. PMID: 37820871
136 results