Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2011 1
2012 3
2013 1
2014 1
2015 2
2016 3
2017 2
2018 4
2019 1
2020 2
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

17 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Links of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and alcoholic liver disease.
Dubinkina VB, Tyakht AV, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitsky EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM. Dubinkina VB, et al. Among authors: popenko as. Microbiome. 2017 Oct 17;5(1):141. doi: 10.1186/s40168-017-0359-2. Microbiome. 2017. PMID: 29041989 Free PMC article.
Gut Microbiota in Patients with Different Metabolic Statuses: Moscow Study.
Kashtanova DA, Tkacheva ON, Doudinskaya EN, Strazhesko ID, Kotovskaya YV, Popenko AS, Tyakht AV, Alexeev DG. Kashtanova DA, et al. Among authors: popenko as. Microorganisms. 2018 Sep 25;6(4):98. doi: 10.3390/microorganisms6040098. Microorganisms. 2018. PMID: 30257444 Free PMC article.
Knomics-Biota - a system for exploratory analysis of human gut microbiota data.
Efimova D, Tyakht A, Popenko A, Vasilyev A, Altukhov I, Dovidchenko N, Odintsova V, Klimenko N, Loshkarev R, Pashkova M, Elizarova A, Voroshilova V, Slavskii S, Pekov Y, Filippova E, Shashkova T, Levin E, Alexeev D. Efimova D, et al. Among authors: popenko a. BioData Min. 2018 Nov 6;11:25. doi: 10.1186/s13040-018-0187-3. eCollection 2018. BioData Min. 2018. PMID: 30450127 Free PMC article.
Microbiome Responses to an Uncontrolled Short-Term Diet Intervention in the Frame of the Citizen Science Project.
Klimenko NS, Tyakht AV, Popenko AS, Vasiliev AS, Altukhov IA, Ischenko DS, Shashkova TI, Efimova DA, Nikogosov DA, Osipenko DA, Musienko SV, Selezneva KS, Baranova A, Kurilshikov AM, Toshchakov SM, Korzhenkov AA, Samarov NI, Shevchenko MA, Tepliuk AV, Alexeev DG. Klimenko NS, et al. Among authors: popenko as. Nutrients. 2018 May 8;10(5):576. doi: 10.3390/nu10050576. Nutrients. 2018. PMID: 29738477 Free PMC article.
Rural and urban microbiota: To be or not to be?
Tyakht AV, Alexeev DG, Popenko AS, Kostryukova ES, Govorun VM. Tyakht AV, et al. Among authors: popenko as. Gut Microbes. 2014 May-Jun;5(3):351-6. doi: 10.4161/gmic.28685. Epub 2014 Apr 1. Gut Microbes. 2014. PMID: 24691073 Free PMC article.
Genetic diversity of Escherichia coli in gut microbiota of patients with Crohn's disease discovered using metagenomic and genomic analyses.
Tyakht AV, Manolov AI, Kanygina AV, Ischenko DS, Kovarsky BA, Popenko AS, Pavlenko AV, Elizarova AV, Rakitina DV, Baikova JP, Ladygina VG, Kostryukova ES, Karpova IY, Semashko TA, Larin AK, Grigoryeva TV, Sinyagina MN, Malanin SY, Shcherbakov PL, Kharitonova AY, Khalif IL, Shapina MV, Maev IV, Andreev DN, Belousova EA, Buzunova YM, Alexeev DG, Govorun VM. Tyakht AV, et al. Among authors: popenko as. BMC Genomics. 2018 Dec 27;19(1):968. doi: 10.1186/s12864-018-5306-5. BMC Genomics. 2018. PMID: 30587114 Free PMC article.
17 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page